Enerji Verimlili?i Kanunu
 
ENERJY VERYMLYLY?Y KANUNU
            Kanun No. 5627                                                                                               Kabul Tarihi : 18/4/2007
BYRYNCY BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanymlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacy; enerjinin etkin kullanylmasy, israfynyn önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasy için enerji kaynaklarynyn ve enerjinin kullanymynda verimlili?in artyrylmasydyr.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, da?ytym ve tüketim a?amalarynda, endüstriyel i?letmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve da?ytym ?ebekeleri ile ula?ymda enerji verimlili?inin artyrylmasyna ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geli?tirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklaryndan yararlanylmasyna yönelik uygulanacak usûl ve esaslary kapsar.
             (2) Enerji verimlili?inin artyrylmasyna yönelik önlemlerin uygulanmasy ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede de?i?ecek olan sanayi alanlarynda i?letme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanylan, planlanan kullanym süresi iki yyldan az olan, yylyn dört ayyndan daha az kullanylan, toplam kullanym alany elli metrekarenin altynda olan binalar, koruma altyndaki bina veya anytlar,  tarymsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamy dy?yndadyr.
             Tanymlar
             MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasynda;
             a) Bakanlyk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanly?yny,
             b) Genel Müdürlük: Elektrik Y?leri Etüt Ydaresi Genel Müdürlü?ünü,
             c) Kurul: Enerji Verimlili?i Koordinasyon Kurulunu,
             ç) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kurulu?lary, kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lary, üniversiteler ve mahallî idareleri,
             d) Meslek odalary: Elektrik ve makina mühendisleri odalaryny,
             e) ?irket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmi? kurumlar ile yaptyklary yetkilendirme anla?masy çerçevesinde, enerji verimlili?i hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimlili?i dany?manlyk ?irketlerini,
             f) Yetkilendirilmi? kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anla?masy çerçevesinde, e?itim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafyndan, Kurul onayy ile yetkilendirilen meslek odalary ve üniversiteleri,
             g) TEP: Ton E?de?er Petrolü,
             ?) Atyk: Kullanylmy? lastikler, boya çamurlary, solventler, plastikler, Çevre ve Orman Bakanly?y tarafyndan yakyt olarak kullanylmasy uygun görülen atyk ya?lar ve di?er atyklary,
             h) Bina sahibi: Binanyn maliki, varsa intifa hakky sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,
             y) Endüstriyel i?letme: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel ki?iler dy?yndaki yyllyk toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odasy, ticaret odasy veya sanayi odasyna ba?ly olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan i?letmeleri,
             i) Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak binanyn enerji ihtiyacy ve enerji tüketim synyflandyrmasy, yalytym özellikleri ve ysytma ve/veya so?utma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi,
             j) Enerji verimlili?i: Binalarda ya?am standardy ve hizmet kalitesinin, endüstriyel i?letmelerde ise üretim kalitesi ve miktarynyn dü?ü?üne yol açmadan enerji tüketiminin azaltylmasyny,
             k) Etüt: Enerji verimlili?inin artyrylmasyna yönelik imkânlaryn ortaya çykarylmasy için yapylan ve bilgi toplama, ölçüm, de?erlendirme ve raporlama a?amalaryndan olu?an çaly?malary,
             l) Enerji verimlili?i hizmetleri: Enerji verimlili?i konusunda dany?manlyk, e?itim, etüt ve uygulama hizmetlerini,
             m) Enerji yo?unlu?u: Bir birim hasyla üretebilmek için tüketilen enerji miktaryny,
             n) Enerji yöneticisi ve sertifikasy: Bu Kanun kapsamyna giren endüstriyel i?letmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasyna sahip ki?i ile Genel Müdürlük, yetkilendirilmi? kurumlar veya enerji verimlili?i dany?manlyk ?irketleri tarafyndan enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi,
             o) Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarynyn ve enerjinin verimli kullanylmasyny sa?lamak üzere yürütülen e?itim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,
             ö) Geri ödeme süresi: Endüstriyel i?letmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimlili?inin artyrylmasy amacyyla hazyrladyklary veya ?irketlere hazyrlattyklary projelerde ihtiyaç duyulan yatyrym harcamalarynyn projede öngörülen tasarruflarla geri kazanylmasyny sa?layan süreyi,
             p) Kojenerasyon: Isy ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayny tesiste e? zamanly olarak üretimini,
             r) Uygulama anla?masy: Etüt çaly?malary ile belirlenen önlemlerin uygulanmasyny gerçekle?tirmek amacyyla ?irketlerin yaptyklary anla?mayy,
             s) Yakma tesisleri: Yakytyn yandy?y yer ile bu yere ba?ly parçalar ve atyk gaz tertibatlarynyn dâhil oldu?u ysy elde edilen tesisleri,
             ?) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anla?malary çerçevesinde, üniversitelere ve meslek odalaryna e?itim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayy ile Genel Müdürlük tarafyndan, ?irketlere ise e?itim, etüt, dany?manlyk ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek odalary veya üniversiteler tarafyndan verilen belgeyi,
             ifade eder.
YKYNCY BÖLÜM
Kurul ve Yetkilendirmeler
             Enerji Verimlili?i Koordinasyon Kurulu
             MADDE 4 – (1) Enerji verimlili?i çaly?malarynyn ülke genelinde tüm ilgili kurulu?lar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarynyn izlenmesi ve koordinasyonu amacyyla Enerji Verimlili?i Koordinasyon Kurulu olu?turulur. Kurulca alynan kararlaryn uygulanmasynyn takibi ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük tarafyndan yürütülür.
             (2) Kurul; Bakanly?yn Genel Müdürlü?ün ilgilendirildi?i müste?ar yardymcysy ba?kanly?ynda, Yçi?leri Bakanly?y, Maliye Bakanly?y, Milli E?itim Bakanly?y, Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y, Ula?tyrma Bakanly?y, Sanayi ve Ticaret Bakanly?y, Bakanlyk, Çevre ve Orman Bakanly?y, Devlet Planlama Te?kilaty Müste?arly?y, Hazine Müste?arly?y, Enerji Piyasasy Düzenleme Kurumu, Türk Standartlary Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i, Türkiye Mühendis ve Mimar Odalary Birli?i ve Türkiye Belediyeler Birli?inin birer üst düzey temsilcisinden olu?ur.
             (3) Kurulun görev, yetki ve sorumluluklary ?unlardyr:
             a) Ulusal düzeyde enerji verimlili?i stratejileri, planlary ve programlary hazyrlamak, bunlaryn etkinli?ini de?erlendirmek, gerekti?inde revize edilmelerini, yeni önlemlerin alynmasyny ve uygulanmasyny koordine etmek.
             b) Genel Müdürlük tarafyndan yürütülen enerji verimlili?i çaly?malaryny yönlendirmek ve enerji verimlili?i hizmetlerinin yaygynla?tyrylmasynda, Genel Müdürlük tarafyndan meslek odalaryna ve üniversitelere verilen yetki belgelerini onaylamak.
             c) 8 inci maddenin birinci fykrasynyn (a) bendi ve 9 uncu maddenin birinci fykrasynyn (a) bendi kapsamyndaki uygulamalardan yararlanmak isteyen endüstriyel i?letmelerin yaptyklary veya ?irketlere hazyrlattyklary uygulama projelerini, 8 inci maddenin birinci fykrasynyn (b) bendi kapsamyndaki gönüllü anla?malary onaylamak ve uygulamanyn sonuçlaryny izlemek.
             ç) Kurula verilen görevler kapsamynda ve gerekli gördü?ü hallerde, giderleri Genel Müdürlük bütçesinden kar?ylanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kurulu?larynyn, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kurulu?larynyn katylymy ile geçici ihtisas komisyonlary olu?turmak.
             d) Yetkilendirilmi? kurumlaryn, ?irketlerin, kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?larynyn ve sivil toplum kurulu?larynyn katylymy ile her yyl Kasym ayynda Genel Müdürlük tarafyndan düzenlenecek dany?ma kurulu toplantylarynyn gündemini ve toplantyya katylacak kurulu?lary belirlemek, toplanty sonuç de?erlendirmelerini ve önlem önerilerini onaylamak.
             e) Her yyl Ocak ayy içinde yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasy bedellerini belirlemek ve yayymlamak.
             (4) Kurul her yyl Mart, Haziran, Eylül ve Aralyk aylarynda olmak üzere, dört kez ola?an olarak toplanyr. Ayryca, Kurul Ba?kanynyn gerekli görmesi halinde, yapylan ça?ry üzerine ola?anüstü olarak da toplanyr. Toplanty yeter sayysy için üçte iki ço?unluk aranyr ve kararlar toplantyya katylanlaryn oy çoklu?u ile alynyr. Oylaryn e?it olmasy halinde Ba?kanyn oyu iki oy sayylyr.
             (5) Genel Müdürlük bütçesinden kar?ylanmak üzere, her toplanty günü için, Kurul Ba?kany ve üyelerine, yylda dörtten fazla olmamak üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2.000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamynyn memur aylyk katsayysy ile çarpymy sonucunda bulunacak miktarda huzur hakky ödenir.
             Yetkilendirmeler
             MADDE 5 – (1) Enerji verimlili?i hizmetlerinin yürütülmesine yönelik yetkilendirmeler ve bu kapsamdaki faaliyetler a?a?ydaki esaslar çerçevesinde gerçekle?tirilir.
             a) Yetkilendirmeler ve yetki belgesine ili?kin i?lemler ?unlardyr:
             1) Üniversitelere ve meslek odalaryna uygulamaly e?itim yapabilmeleri ve ?irketleri yetkilendirebilmeleri için Kurul onayy ile Genel Müdürlük tarafyndan yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykyry bir durum olmadykça her be? yylda bir yenilenir. Yetki belgesi yenilenmeyen kurumlaryn ?irketlere verdikleri yetki belgeleri ile ilgili i?lemler, süreleri doluncaya kadar Genel Müdürlük tarafyndan yürütülür.
             2) ?irketlere  e?itim, etüt, dany?manlyk ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirilmi? kurumlar tarafyndan yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykyry bir durum olmadykça her üç yylda bir yenilenir. ?irketler, yetki belgesi bedelinin tamamyny ve enerji yöneticisi sertifikasy bedelinin yüzde onundan fazla olmamak kaydyyla Kurul tarafyndan belirlenen bölümünü yetkilendirme anla?masy yaptyklary kurum veya kurulu?a öder.
             b) Yetkilendirilmi? kurumlar ve ?irketler, Genel Müdürlük tarafyndan kamuoyuna duyurulur.
             c) Genel Müdürlük, yetkilendirilmi? kurumlar ve ?irketler ile bunlar adyna hareket eden görevlileri, enerji verimlili?i ile ilgili çaly?malary syrasynda elde ettikleri ve mü?terilerinin ticarî ili?kilerine zarar verecek ticarî syrlary gizli tutmakla yükümlüdür. Bu syrlary gizli tutmakla yükümlü olanlar, görevlerinden ayrylmy? olsalar dahi bu syrlary kendi menfaatlerine ve ba?kalarynyn lehine kullanamaz.
             ç) Genel Müdürlük ve yetkilendirilmi? kurumlar tarafyndan yürütülecek faaliyetler ?unlardyr:
             1) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmi? kurumlar, ?irketlere yetki belgesi verir, enerji yöneticisi e?itimi ve sertifikalandyrma faaliyetlerini yürütür.
             2) Yetkilendirilmi? kurumlar yetki belgesi verdikleri ?irketlerin faaliyetlerini izler, bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasyna yönelik olarak Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelik hükümlerine aykyrylyk te?kil eden hususlary otuz gün içerisinde Genel Müdürlü?e bildirir.
             3) Genel Müdürlük, televizyon ve radyo kanallarynda yayynlanmak üzere bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçly e?itim programlary, yary?malar, kysa süreli film ve/veya çizgi filmler hazyrlar veya hazyrlattyryr.
             4) Yetkilendirilmi? kurumlar Genel Müdürlü?e her yyl faaliyet raporu sunar.
             d) ?irketlerin görevleri ?unlardyr:
             1) E?itim, sertifikalandyrma, endüstriyel i?letmeler, bina sahipleri veya yönetimleri ile  aralarynda yapylan hizmet anla?malary çerçevesinde, etüt ve dany?manlyk faaliyetleri yürütmek.
             2) Enerji verimlili?i etüt çaly?masy ile belirledikleri önlemlerin uygulanmasyna yönelik projeyi hazyrlamak.
             3) Uygulama anla?masy kapsamyndaki tadilatlary proje do?rultusunda gerçekle?tirmek ve enerji tasarruf miktaryny garanti etmek.
             4) Yetki aldyklary kuruma her yyl faaliyet raporu sunmak.
             e) Enerji tasarruf miktary ile ilgili olarak yapylan uygulama anla?masy kapsamynda garanti etti?i taahhüdünü, uygulama öncesi ve sonrasy yapaca?y ölçümlerle endüstriyel i?letmenin ve yetkilendirildi?i kurumun temsilcileri huzurunda kanytlayamayan ?irket, yetkilendirildi?i kurum tarafyndan internet üzerinden ilan edilir. En fazla üç uygulama anla?masyndaki taahhüdünü yerine getiremeyen ?irketin yetki belgesi, bir yyl sonra yenilenebilmek üzere iptal edilir.
             f) ?irketlerin uygulama anla?malary kapsamynda ölçümlerle kanytladyklary tasarruf miktarl    ary, yetkilendirildikleri kurumlar tarafyndan internet üzerinden ilan edilir.
             (2) Yetki belgesinin verilmesine, yetkilendirilecek kurumlarda ve ?irketlerde aranacak niteliklere, yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasyna ili?kin hususlar ile bu madde kapsamyndaki yetkilendirmelere, faaliyetlere ve görevlere ili?kin usûl ve esaslar Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
E?itim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar
             E?itim ve bilinçlendirme
             MADDE 6 – (1) Enerji verimlili?i hizmetlerinin etkinli?ini ve enerji bilincini artyrmak amacyyla a?a?ydaki esaslar çerçevesinde e?itim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekle?tirilir.
             a) Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikte tanymlanan usûl ve esaslar çerçevesinde;
             1) ?irketler için Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirilmi? kurumlar tarafyndan, enerji yöneticileri için Genel Müdürlük, yetkilendirilmi? kurumlar ve ?irketler tarafyndan teorik ve uygulamaly e?itim programlary düzenlenir.
             2) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmi? kurumlar, yetkilendirme anla?masy yaptyklary ?irketlerin e?itim programlaryna laboratuvar kullanym deste?i sa?lar.
             b) Enerji ve enerji verimlili?i ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji kaynaklary, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanymy ile iklim de?i?ikli?i ve çevrenin korunmasynda enerji verimlili?inin önemi konularynda teorik ve pratik bilgiler verilmek üzere, Milli Savunma Bakanly?y tarafyndan, askeri liseler ile er-erba? e?itim merkezlerinde ders ve e?itim programlary yürütülür; örgün ve yaygyn e?itim kurumlarynyn ders programlarynda Milli E?itim Bakanly?y tarafyndan, kamu kurum ve kurulu?larynyn hizmet içi e?itimlerinde ilgili kurum ve kurulu?lar tarafyndan gerekli düzenlemeler yapylyr.
             c) Enerjinin verimli kullanymynyn yaygynla?tyrylmasy amacyyla kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik yapylacak faaliyetler ?unlardyr:
             1) Ulusal ve/veya bölgesel yayyn yapan televizyon ve radyo kanallary, Genel Müdürlük tarafyndan hazyrlanan veya hazyrlattyrylan enerjinin verimli kullanylmasy ile ilgili e?itim programlaryny, yary?malary, kysa süreli film ve/veya çizgi filmleri,  13/4/1994 tarihli ve 3984 sayyly Radyo ve Televizyonlaryn Kurulu? ve Yayynlary Hakkynda Kanunun 31 inci maddesi gere?ince bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçly e?itim programlary kapsamynda, toplam yayyn süresi ayda asgarî otuz dakikadan az olmamak üzere 07:00 ila 23:00 saatleri arasynda yayynlar.
             2) Lisanslary kapsamynda elektrik ve/veya do?al gaz saty?y yapan tüzel ki?iler bir önceki malî yyla ait tüketim miktary ve bu miktara kar?ylyk gelen tüketim bedelini içeren aylyk bazdaki bilgileri internet ortamynda mü?terilerinin bilgisine sunar.
             3) Üreticiler ve ithalatçylar, Sanayi ve Ticaret Bakanly?y tarafyndan tespit ve ilan edilen Türkçe kullanym ve tanytma kylavuzu ile satylmak zorunda olan enerji tüketen mallaryn kullanym kylavuzlarynda, malyn enerji tüketimi açysyndan verimli kullanymy ile ilgili bilgilere ayry bir bölümde yer verir. Bu hükmün uygulanmasy Sanayi ve Ticaret Bakanly?y tarafyndan denetlenir.
             4) Milli E?itim Bakanly?y, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Kurumu, meslek odalary ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i i?birli?i ile Genel Müdürlük tarafyndan her yyl Ocak ayynyn ikinci haftasynda Enerji Verimlili?i Haftasy etkinlikleri düzenlenir. Bu kapsamdaki etkinliklerin nitelikleri Kurul tarafyndan belirlenir.
             Uygulamalar
             MADDE 7 – (1) Enerji verimlili?inin artyrylmasy amacyyla a?a?ydaki uygulamalar gerçekle?tirilir.
             a) Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler ?unlardyr:
             1) Endüstriyel i?letmeler, çaly?anlary arasyndan enerji yöneticisi görevlendirir. Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel i?letmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
             2) Toplam in?aat alany en az yirmibin metrekare veya yyllyk enerji tüketimi be?yüz TEP ve üzeri olan ticarî binalaryn, hizmet binalarynyn ve kamu kesimi binalarynyn yönetimleri, yönetimlerin bulunmady?y hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alyr.
             3) Kamu kesimi dy?ynda kalan ve yyllyk toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel i?letmelerde, enerji yöneticisinin sorumlulu?unda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarynda kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel i?letmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.
             4) Enerji yöneticileri ile  enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklaryna ili?kin usûl ve esaslar, Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli E?itim Bakanly?yna ba?ly okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ili?kin usûl ve esaslar, Bakanlyk ile mü?tereken hazyrlanarak Milli E?itim Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
             b) Yzleme, analiz ve projeksiyon çaly?malaryna yönelik olarak a?a?ydaki faaliyetler yürütülür:
             1) Ülke genelinde, endüstriyel i?letmelerde ve binalardaki enerji verimlili?inin geli?imini bölge ve sektör bazynda ortaya koyan envanter ve gelece?e yönelik projeksiyonlar yetkilendirilmi? kurumlaryn i?birli?i ile Genel Müdürlük tarafyndan, kamu kesimi ile ilgili olarak kendi tespit ve de?erlendirmelerini içeren yyllyk raporlar ise Genel Müdürlük tarafyndan hazyrlanyr ve yayymlanyr.
             2) Endüstriyel i?letmeler ve enerji yöneticisi çaly?tyrmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çaly?tyrmakla yükümlü olan kurum ve kurulu?lar ise formaty Genel Müdürlük tarafyndan belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren  raporlary her yyl Mart ayy sonuna kadar Genel Müdürlü?e verir. Endüstriyel i?letmeler, Genel Müdürlü?ün yerinde yapaca?y incelemelere imkân tanyr.
             c) Merkezî ysytma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ysy veya sycaklyk kontrol cihazlary ile ysynma maliyetlerinin ysy kullanym miktaryna ba?ly olarak payla?ymyny sa?layan sistemler kullanylyr. Buna aykyry olarak hazyrlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.
             ç) Toplam in?aat alany yönetmelikte belirlenen mesken amaçly kullanylan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarynda uygulanmak üzere mimarî tasarym, ysytma, so?utma, ysy yalytymy, sycak su, elektrik tesisaty ve aydynlatma konularyndaki normlary, standartlary, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansyna ili?kin usûl ve esaslar,  Türk Standartlary Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile mü?tereken hazyrlanarak Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik hükümlerine aykyry hareket edilmesi halinde ilgili idare tarafyndan yapy kullanma izni verilmez.
             d) Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmeli?e göre hazyrlanan yapy projeleri kapsamynda enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanyn enerji ihtiyacy, yalytym özellikleri, ysytma ve/veya so?utma sistemlerinin verimi ve binanyn enerji tüketim synyflandyrmasy ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulmasy gereken di?er bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ili?kin usûl ve esaslar, Bakanlyk ile mü?tereken hazyrlanarak Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?ynca yürürlü?e konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan dy?ynda kalan ve toplam in?aat alany bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu de?ildir.
             e) Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve da?ytym ?ebekelerinde enerji verimlili?inin artyrylmasyna, talep tarafy yönetimine, termik santrallerin atyk ysylaryndan yararlanylmasyna, açyk alan aydynlatmalaryna, biyoyakyt ve hidrojen gibi alternatif yakyt kullanymynyn özendirilmesine ili?kin usûl ve esaslar, Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle belirlenir.
             f) Ula?ymda enerji verimlili?inin artyrylmasy ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçlaryn birim yakyt tüketimlerinin dü?ürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarynyn yükseltilmesine, toplu ta?ymacyly?yn yaygynla?tyrylmasyna, geli?mi? trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasyna ili?kin usûl ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanly?y ile mü?tereken hazyrlanarak Ula?tyrma Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle düzenlenir.
             g) Endüstriyel i?letmelerde ve binalarda yapylan etüt çaly?malary syrasynda, akredite olmu? ulusal veya uluslararasy kurulu?lar tarafyndan kalibrasyonu yapylmy? ve etiketlenmi? cihazlaryn kullanylmasy zorunludur.
             ?) Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brülörlerden, kat kaloriferi ve kombilerden Genel Müdürlük ile mü?tereken hazyrlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî verimlilik de?erlerini sa?lamayanlaryn saty?yna izin verilmez.
             h) Elektrik motorlarynyn, klimalaryn, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin synyflandyrylmasyna ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ili?kin usûl ve esaslar Genel Müdürlük ile mü?tereken hazyrlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle düzenlenir ve asgarî synyrlary sa?lamayanlaryn saty?yna izin verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekler ve Di?er Uygulamalar
             Destekler
             MADDE 8 – (1) Enerji verimlili?i uygulama projelerinin desteklenmesi, enerji yo?unlu?unun azaltylmasy, ara?tyrma ve geli?tirme projeleri ile ilgili uygulamalar a?a?ydaki usûl ve esaslara göre yürütülür.
             a) Enerji verimlili?i uygulama projeleri a?a?ydaki esaslara göre desteklenir:
             1) Endüstriyel i?letmeler tarafyndan Genel Müdürlü?e sunulan, Genel Müdürlü?ün uygun görü?ü ile Kurul tarafyndan onaylanan, geri ödeme süresi en fazla be? yyl ve projesinde belirlenmi? bedelleri en fazla be?yüzbin Türk Lirasy olan uygulama projeleri bedellerinin en fazla yüzde yirmisi oranynda desteklenir.
             2) Verimlilik artyrycy projeleri desteklenen tüzel ki?iler, bu projelerini i?letmelerinde iki yyl içinde uygular. Bu süreyi a?an veya projesinden farkly yapylan uygulamalar desteklenmez. Uygulama öncesi ve sonrasy bilgi ve görüntüleri ihtiva eden uygulama raporlary Genel Müdürlü?e gönderilir. Uygulama sonuçlary Genel Müdürlük tarafyndan yerinde kontrol edilir.
             3) Enerji verimlili?ini artyrycy uygulama projelerinin desteklenmesi ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle düzenlenir.
             b) Enerji yo?unlu?unun azaltylmasyna yönelik a?a?ydaki uygulamalar gerçekle?tirilir:
             1) Herhangi bir endüstriyel i?letmesi için üç yyl içerisinde enerji yo?unlu?unu ortalama olarak en az yüzde on oranynda azaltmayy taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anla?ma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel ki?ilerin ilgili endüstriyel i?letmesinin, ödenek imkânlary gözönüne alynmak ve yüzbin Türk Lirasynygeçmemek kaydyyla, anla?manyn yapyldy?y yyla ait enerji giderinin yüzde yirmisi kar?ylanyr.
             2) Bu bendin (1) numaraly alt bendi kapsamynda taahhütlerin yerine getirildi?i endüstriyel i?letmelerde, daha sonraki yyllarda enerji yo?unluklaryny artyran gerçek veya tüzel ki?iler Genel Müdürlük ile ikinci defa anla?ma yapamaz.
             3) Gönüllü anla?ma yapan gerçek veya tüzel ki?ilerin endüstriyel i?letme içinde tükettikleri enerjiden; atyklary modern yakma teknikleri ile ysy ve elektrik enerjisine dönü?türen tesislerinde, 9 uncu maddenin birinci fykrasynyn (a) bendinde tanymlanan ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güne? vebiyokütle kaynaklaryny kullanarak ürettikleri enerji, enerji yo?unlu?u hesabyna dâhil edilmez.
             4) Bünyesinde birden fazla endüstriyel i?letme bulunan gerçek veya tüzel ki?ilerin gönüllü anla?ma yapmadyklary endüstriyel i?letmelerindeki enerji yo?unlu?u de?i?imleri, Genel Müdürlük tarafyndan ayryca incelenir.
             5) Gönüllü anla?ma yapylacak endüstriyel i?letmelerde aranacak nitelikler, enerji yo?unlu?u hesaplama yöntemleri ve mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere gönüllü anla?malarda bulunmasy gereken di?er esaslar Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle belirlenir.
             c) Enerji verimlili?i uygulama projelerinin desteklenmesi ve enerji yo?unlu?unun azaltylmasy uygulamalaryna yönelik olarak Genel Müdürlük bütçesine gerekli ödenek konulur. Destekler için ayrylan ve kullanylan ödenekler, desteklenen projeler, gönüllü anla?malar, enerji yo?unluklaryny azaltan ve artyran endüstriyel i?letmeler, e?itim ve bilinçlendirme etkinlikleri Genel Müdürlü?ün internet sayfasynda ilan edilir.
             ç) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Kurumu, enerji verimlili?inin artyrylmasy ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklaryndan yararlanylmasyna yönelik ara?tyrma ve geli?tirme projelerini öncelikle destekler; bu projelerin yönlendirilmesinde ve de?erlendirilmesinde Genel Müdürlü?ün görü?ünü alyr.
             Di?er uygulamalar
             MADDE 9 – (1) Enerji verimlili?inin artyrylmasy amacyyla a?a?ydaki uygulamalar gerçekle?tirilir:
             a) Endüstriyel i?letmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimlili?inin artyrylmasyna yönelik olarak hazyrlanan, Kurul tarafyndan onaylanan ve asgarî yatyrym büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafyndan belirlenen miktaryn üzerinde olan projeler ile kullandyklary yakyt türleri ve teknolojilerine ba?ly olarak Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikte tanymlanan yyllyk ortalama verim de?erlerini sa?layan kojenerasyon yatyrymlary, Hazine Müste?arly?ynca yatyrym te?viklerinden yararlandyrylyr.
             b) Küçük ve orta ölçekli i?letmelere yönelik olarak, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayyly Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli?tirme ve Destekleme Ydaresi Ba?kanly?y Kurulmasy Hakkynda Kanunda tanymlanan i?letmelerin enerji verimlili?ine yönelik alacaklary e?itim, etüt ve dany?manlyk hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli?tirme ve Destekleme Ydaresi Ba?kanly?y tarafyndan desteklenir. Bu uygulama ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanlyk ile mü?tereken hazyrlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle düzenlenir.
             c) Vakyflar tarafyndan kurulan ?irketlerden yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasyna ili?kin herhangi bir bedel alynmaz.
BE?YNCY BÖLÜM
Ydarî Yaptyrymlar ve Çe?itli Hükümler
             Ydarî yaptyrymlar ve uygulama
             MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamynda, idarî para cezasy vermeye yetkili olanlar tarafyndan yapylan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel ki?ilere a?a?ydaki esaslar çerçevesinde idarî yaptyrymlar uygulanyr.
             a) Ydarî yaptyrym gerektiren haller ?unlardyr:
             1) 5 inci madde kapsamynda yetkilendirmelerle ilgili yürürlü?e konulacak yönetmelik hükümlerine aykyry hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anla?malarynda tanymlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmi? kurumlaryn yetki belgesi Kurul onayy ile Genel Müdürlük tarafyndan, ?irketlerin yetki belgeleri ise anla?ma yaptyklary kurum tarafyndan iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmi? kurumlara veya ?irketlere en az be? yyl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmi? kurumlar tarafyndan ?irketler ile yapylan yetkilendirme anla?malary Genel Müdürlük tarafyndan incelemeye alynyr ve yönetmelikte tanymlanan ?artlary haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli ?artlary haiz olanlaryn anla?malary Genel Müdürlük tarafyndan yenilenir.
             2) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamynda istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânynyn verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanynyr. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanly? veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirasy, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânynyn tanynmamasy halinde ellibin Türk Lirasy idarî para cezasy verilir.
             3) Bu bendin (2) numaraly alt bendi dy?ynda bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamynda istenen gerekli di?er bilgilerin otuz gün içinde, do?ru olarak ve gerekti?i ?ekilde verilmemesi halinde be?yüz Türk Lirasy idarî para cezasy verilir.
             4) 5 inci maddenin birinci fykrasynyn (c) bendindeki ticarî syrlary kendilerinin veya ba?kalarynyn yararyna kullananlaryn bu Kanun kapsamyna giren kurulu?larda görev yapmalary iki yyldan a?a?y olmamak üzere yasaklanyr.
             5) 5 inci maddenin birinci fykrasynyn (ç) bendinin (2) numaraly alt bendi kapsamynda bu Kanun ve çykarylan yönetmelik hükümlerine aykyry hareket etti?i tespit edilerek Genel Müdürlü?e bildirilen ?irketlere bu bendin (1) numaraly alt bendi hükümleri uygulanyr.
             6) 6 ncy maddenin birinci fykrasynyn (c) bendinin (1) numaraly alt bendinde yer alan yayyn yükümlülü?ünü yerine getirmeyenler hakkynda 3984 sayyly Kanun hükümleri uygulanyr.
             7) 6 ncy maddenin birinci fykrasynyn (c) bendinin (2) numaraly alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel ki?ilere be?bin Türk Lirasy idarî para cezasy verilir.
             8) Endüstriyel i?letmeler ve binalaryn sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci fykrasynyn (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykyry hareket edilmesi halinde, aykyryly?yn giderilmesi için ihtar edilir. Aykyryly?yn otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel i?letmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirasy idarî para cezasy verilir.
             9) 7 nci maddenin birinci fykrasynyn (?) ve (h) bentlerine aykyry olarak saty? yapan gerçek ve tüzel ki?ilere, Sanayi ve Ticaret Bakanly?y tarafyndan yirmibin Türk Lirasy idarî para cezasy verilir.
             b) Bu fykranyn (a) bendinin (9) numaraly alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezasy uygulanmasyny takip eden bir yyl içinde ayny fiilin tekrarlanmasy halinde idarî para cezalary iki kat artyrylarak uygulanyr.
             c) Bu fykranyn (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaraly alt bentleri gere?ince endüstriyel i?letmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmi? olan ceza miktarlarynyn, cezaya muhatap gerçek veya tüzel ki?inin bir önceki malî yyla ili?kin toplam enerji harcamalarynyn yüzde yirmisini veya tüzel ki?inin bir önceki malî yylyna ili?kin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde be?ini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalaryna ili?kin belgelerin ibraz edilmesi ?artyyla, her iki synyra göre hesaplanan tutarlardan dü?ük olany ceza miktary olarak hesaplanyr.
             ç) Bu Kanuna göre, bir ba?ka kamu kurum veya kurulu?u tarafyndan uygulanmasy öngörülmeyen idarî yaptyrymlar Genel Müdürlük tarafyndan uygulanyr.
             d) Ydarî para cezalarynda tüzel ki?ilerin sorumlulu?u, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayyly Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.
             Bakanly?yn yetkileri
             MADDE 11 – (1) Bakanlyk, di?er maddelerde sayylan yetkilerinin dy?ynda:
             a) Kurul vasytasy ile bu Kanun kapsamyndaki yükümlülüklerin uygulanmasyny, yönlendirilmesini, izlenmesini, de?erlendirilmesini, alynacak tedbirlerin planlanmasyny ve uygulanmasynda koordinasyonu sa?lar.
             b) 7 nci maddenin birinci fykrasynyn (a) bendi kapsamynda enerji yöneticisi görevlendirilmesine ve enerji yönetim birimi kurulmasyna ili?kin olarak tanymlanan rakamsal synyr de?erlerini yarysyna kadar azaltmaya ve iki katyna kadar artyrmaya yetkilidir.
             c) 8 inci maddenin birinci fykrasynyn (a) bendinin (1) numaraly alt bendi kapsamynda belirtilen proje bedeli miktaryny ve projelere verilebilecek destekleme oranyny yarysyna kadar azaltmaya ve iki katyna kadar artyrmaya, 8 inci maddenin birinci fykrasynyn (b) bendinin (1) numaraly alt bendi kapsamynda belirtilen enerji yo?unlu?u azaltma oranyny ve destekleme miktaryny yarysyna kadar azaltmaya ve iki katyna kadar artyrmaya yetkilidir.
             Ystisnalar
             MADDE 12 – (1) Türk Silahly Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanly?y ve ba?ly kurulu?lary ile Millî Ystihbarat Te?kilaty Müste?arly?y, 7 nci maddenin birinci fykrasynyn (b) bendinin (2) numaraly alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden muaftyr. Ayny maddenin (a) bendi kapsamyndaki hükümlere ili?kin uygulama usûl ve esaslary ise bu kurumlar tarafyndan belirlenir.
             MADDE 13 – 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayyly Elektrik Y?leri Etüd Ydaresi Te?kiline Dair Kanunun 2 ncimaddesi a?a?ydaki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.
             "MADDE 2- E.Y.E. Ydaresinin görevleri ?unlardyr:
             a) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güne?, biyokütle ve di?er yenilenebilir enerji kaynaklary öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarynyn de?erlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazyrlamak; ara?tyrma kurumlary, yerel yönetimler ve sivil toplum kurulu?lary ile i?birli?i yaparak pilot sistemler geli?tirmek, tanytym ve dany?manlyk faaliyetleri yürütmek.
             b) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanymy ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve e?itim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalaryny ve tüzel ki?ileri ayny hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimlili?i Koordinasyon Kurulunun sekretaryasyny yürütmek.
             c) Ula?ymda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve da?ytym sistemlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanylmasy yönünde ilgili bakanlyk ve kurulu?lar tarafyndan yürütülen çaly?malary izlemek, de?erlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geli?tirmek.
             ç) Enerji Verimlili?i Koordinasyon Kurulu tarafyndan onaylanan enerji verimlili?i uygulama projelerini ve ara?tyrma ve geli?tirme projelerini izlemek ve denetlemek.
             d) Enerji tüketim noktalarynda çevreyi ilgilendiren zararly atyk ve emisyonlaryn geli?imini izlemek, de?erlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazyrlamak.
             e) Ülkede ve dünyada enerji alanyndaki çaly?malary ve geli?meleri izlemek ve de?erlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve ?artlaryna uygun olarak ara?tyrma ve geli?tirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu do?rultuda ara?tyrma ve geli?tirme çaly?malary yapmak, yaptyrmak, çaly?ma sonuçlaryny ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak.
             f) Enerji ile ilgili tüm payda?laryn, do?ru ve güncel bilgiye hyzla eri?ebilmelerini sa?lamak; ulusal enerji envanterini olu?turmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve de?erlendirme çaly?malaryna destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve i?letmek.
             g) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarynyn de?erlendirilmesine ve enerji verimlili?inin artyrylmasyna yönelik projeksiyonlar ve öneriler geli?tirmek.
             ?) Toplum genelinde enerji bilincinin geli?tirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanylmasy amacyyla faaliyette bulunmak.
             h) Enerji verimlili?i ile ilgili olarak kamu kurum ve kurulu?lary, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasynda etkili ve verimli i?birli?inin geli?tirilmesi yönünde koordinasyonu sa?lamak.
             y) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacyyla faaliyetlerde bulunmak.
             i) Di?er ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararasy kurulu?larla i?birli?i yapmak ve bilgi aly?veri?inde bulunmak.
             j) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayyly Elektrik Piyasasy Kanunu ve bu Kanuna istinaden çykarylmy? olan Elektrik Piyasasy Lisans Yönetmeli?ine göre rüzgâr enerjisine dayaly lisans almak maksady ile yapylan ba?vurulara ili?kin olarak Bakanlyk tarafyndan çykarylacak yönetmelik çerçevesinde görü? olu?turmak.
             E.Y.E. Ydaresinin görevleri a?a?ydaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:
             a) E.Y.E. Ydaresi görevleri kapsamynda, gerekli gördü?ü her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel ki?ilerden istemeye yetkilidir. Bilgi istenen gerçek ve tüzel ki?iler gereken bilgileri vermekle yükümlüdürler. E.Y.E. Ydaresi, sa?lady?y bilgilerden ülkenin emniyetine, güvenli?ine ve ekonomik çykarlaryna, gerçek ve tüzel ki?ilerin ticarî ili?kilerine zarar verecek bilgi ve belgelerin gizlili?ine riayet eder.
             b) E.Y.E. Ydaresinde projelerin hazyrlanmasy faaliyetleri ile Ydarenin görev alanyna giren konularda ve uzmanlyk isteyen i?lerde, bakanlyklar ile ba?ly ve ilgili kurulu?lardan, üniversitelerden ve di?er kamu kurum ve kurulu?laryndan proje ve ara?tyrmalaryn gerektirdi?i niteliklere sahip yeterli sayyda personel, süre ve çaly?ma konusu belirtilmek ?artyyla geçici olarak kurumlarynyn ve ilgili personelin muvafakati ve Bakan onayy ile görevlendirilebilir. Ancak bu ?ekilde görevlendirilen personelin çaly?ma süresi iki yyly ve her halde proje süresini a?amaz. Proje süresinin iki yyly a?masy halinde, ilgili kurumun ve personelin muvafakati kaydyyla çaly?ma süresi Bakan onayy ile bir katyna kadar uzatylabilir. Bu ?ekilde görevlendirilen personel kurumlaryndan izinli sayylyr ve görevlendirilen personelin aylyk, ödenek, her türlü zam ve tazminatlary ile di?er malî ve sosyal hak ve yardymlary kurumlarynca ödenir.
             c) E.Y.E. Ydaresi Genel Müdürlü?ü bu görevlerini yerine getirirken Hidrometrik Ölçüm Ystasyonlary kurar, i?letir ve sondajlar yapar. Merkezde Strateji Geli?tirme Daire Ba?kanly?y ihdas edilir. Bu Daire Ba?kanly?y 5018 sayyly Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 yncy maddesinde sayylan görevleri yürütür.
             ç) E.Y.E. Ydaresine ait mallar ile her çe?it mevcutlary aleyhine i?lenen suçlara 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayyly Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncy maddelerinde yer alan cezalar uygulanyr."
             MADDE 14 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayyly Elektrik Piyasasy Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fykrasyna a?a?ydaki bentler eklenmi?tir.
             "51. Kojenerasyon: Isy ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayny tesiste e? zamanly olarak üretimini,
             52. Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayaly kurulu gücü 50 kilovat ve altynda olan kojenerasyontesisini,"
             MADDE 15 – 4628 sayyly Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna a?a?ydaki fykralar eklenmi?tir.
             "Yalnyzca kendi ihtiyaçlaryny kar?ylamak amacyyla, Bakanlyk tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikte tanymlanan de?erin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel ki?ilerden lisans alma ve ?irket kurma yükümlülü?ünden muaf tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir.
             Yalnyzca kendi ihtiyaçlaryny kar?ylamak amacyyla; yenilenebilir enerji kaynaklaryna dayaly, kurulu gücü azamiikiyüz kilovatlyk üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel ki?iler, lisans alma ve ?irket kurma yükümlülü?ünden muaftyr.
             Kurum, mevcut üretim lisanslarynda ve lisans ba?vurularynda teminat ister. Teminat alynmasy ve irat kaydedilmesine ili?kin hususlar ilgili yönetmelikle düzenlenir."
             MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayyly Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve be?inci fykralary a?a?ydaki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.
             "Kat maliklerinden birinin iste?i üzerine ysy yalytymy, ysytma sisteminin yakyt dönü?ümü ve ysytma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönü?türülmesi, kat maliklerinin sayy ve arsa payy ço?unlu?u ile verecekleri karar üzerine yapylyr. Ancak toplam in?aat alany ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ysytma sisteminin ferdi ysytma sistemine dönü?türülmesi, kat maliklerinin sayy ve arsa payy olarak oybirli?i ile verecekleri karar üzerine yapylyr. Bu konuda yapylacak ortak i?lerin giderleri arsa payy oranyna göre ödenir. Merkezi ysytma sistemlerinde ysynma giderlerinin payla?tyrylmasyna ili?kin usûl ve esaslar Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulacak yönetmelikle düzenlenir.
             Isytma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönü?türülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planynyn bu karara aykyry hükümleri de?i?tirilmi? sayylyr."
             MADDE 17 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayyly Yenilenebilir Enerji Kaynaklarynyn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçly Kullanymyna Yli?kin Kanunun 6 ncy maddesi a?a?ydaki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.
             "MADDE 6- Bu Kanun kapsamyndaki yenilenebilir enerji kaynaklaryndan elektrik enerjisi üretim ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel ki?iler a?a?ydaki uygulama esaslaryna tâbidirler:
             a) Perakende saty? lisansy sahibi tüzel ki?iler, bu Kanun kapsamyndaki yenilenebilir enerji kaynaklaryndan elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin i?letmede on yylyny tamamlamamy? olanlaryndan, bu maddede belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satyn alyrlar.
             b) Bu Kanun kapsamyndaki uygulamalardan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi miktaryna ili?kin bilgiler her yyl EPDK tarafyndan yayynlanyr. Perakende saty? lisansy  sahibi tüzel ki?ilerin her biri, bir önceki takvim yylynda sattyklary elektrik enerjisi miktarynyn ülkede sattyklary toplam elektrik enerjisi miktaryna orany kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satyn alyrlar.
             c) Bu Kanun kapsamynda satyn alynacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yyl için, EPDK’nynbelirledi?i bir önceki yyla ait Türkiye ortalama elektrik toptan saty? fiyatydyr. Ancak uygulanacak bu fiyat 5 EuroCent/kWh kar?yly?y Türk Lirasyndan az, 5,5 Euro Cent/kWh kar?yly?y Türk Lirasyndan fazla olamaz. Ancak 5,5 EuroCent/kWh synyrynyn üzerinde serbest piyasada saty? imkâny bulan yenilenebilir enerji kaynaklaryna dayaly lisans sahibi tüzel ki?iler bu imkândan yararlanyrlar.
             Bu madde kapsamyndaki uygulamalar 31/12/2011 tarihinden önce i?letmeye giren tesisleri kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanyn sona erece?i tarihi, 31/12/2009 tarihine kadar Resmî Gazetede yayymlanmak ?artyyla en fazla 2 yyl süreyle uzatabilir."
             MADDE 18 – 5346 sayyly Kanunun 8 inci maddesi a?a?ydaki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.
             "MADDE 8- Orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altynda bulunan her türlü ta?ynmazyn bu Kanun kapsamyndaki yenilenebilir enerji kaynaklaryndan elektrik enerjisi üretimi yapmak amacyyla kullanylmasy halinde tesis, ula?ym yollary ve ?ebekeye ba?lanty noktasyna kadarki enerji nakil hatty için kullanylacak arazilere ili?kin olarak Çevre ve Orman Bakanly?y veya Maliye Bakanly?y tarafyndan bedeli kar?yly?ynda izin verilir, kiralama yapylyr, irtifak hakky tesis edilir veya kullanma izni verilir. 2011 yyly sonuna kadar devreye alynacak bu tesislerden ula?ym yollaryndan ve ?ebekeye ba?lanty noktasyna kadarki enerji nakil hatlaryndan yatyrym ve i?letme dönemlerinin ilk on yylynda izin, kira, irtifak hakky ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbe? indirim uygulanyr. Orman arazilerinde ORKÖY ve A?açlandyrma Özel Ödenek Gelirleri alynmaz."
             Yönetmeliklerin düzenlenmesi
             GEÇYCY MADDE 1 – (1) Bu Kanunda yürürlü?e konulmasy öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren bir yyl, 7 nci maddenin (ç) ve (d) bentleri kapsamynda Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y tarafyndan yürürlü?e konulmasy öngörülen yönetmelikler ise iki yyl içinde çykarylyr. Anylan yönetmelikler yürürlü?e girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykyry olmayan hükümlerinin uygulanmasyna devam edilir.
             Mevcut yetki belgeleri ve enerji yöneticisi sertifikalarynyn geçerlili?i
             GEÇYCY MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafyndan verilmi? olan mevcut yetki belgeleri, süreleri doluncaya kadar geçerliliklerini korur. Bu Kanunun yayymy tarihinde mevcut olan enerji yöneticisi sertifikalary bir yyl içerisinde ücretsiz olarak yenilenir.
             Yükümlülüklere ili?kin ilk bilgilerin verilmesi
             GEÇYCY MADDE 3 – (1) Endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm i?letmeler ve yapym a?amasynda hazyrlanmy? uygulama projelerinde veya tadilat projelerinde toplam in?aat alany onbin metrekare ve üzeri olan binalaryn sahipleri veya yönetimleri, Genel Müdürlük tarafyndan bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren iki ay içerisinde Genel Müdürlü?ün internet sayfasynda yayynlanan formatta istenen bilgileri bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren üç ay içerisinde Genel Müdürlü?e bildirir.
             Genel Müdürlü?ün yetkilendirme görevi
             GEÇYCY MADDE 4 – (1) 5 inci maddenin birinci fykrasynyn (a) bendinin (2) numaraly alt bendi kapsamynda, Genel Müdürlü?ün ?irketleri yetkilendirme faaliyeti, bu Kanunun yayymlandy?y tarihten itibaren iki yyl sonra yetkilendirilmi? kurum sayysynyn onu a?masy halinde sona erer. Yki yyl içinde yetkilendirilmi? kurum sayysy onu bulmazsa, Genel Müdürlü?ün yetkilendirme faaliyeti toplam sayy on olana kadar devam eder.
             E?itim ve bilinçlendirme uygulamalary
             GEÇYCY MADDE 5 – (1) 6 ncy maddenin birinci fykrasynyn (b) bendinde öngörülen gerekli düzenlemeler bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren iki yyl içinde ilgili kurumlar tarafyndan yapylyr.
              (2) 6 ncy maddenin birinci fykrasynyn (c) bendinin (2) ve (3) numaraly alt bentlerinde yer alan hükümler bu Kanunun yayymy tarihini takip eden birinci yylyn sonundan itibaren uygulanyr.
             Mevcut binalar ve endüstriyel i?letmeler, in?aaty devam eden binalar ve asgarî synyrlary sa?lama
             GEÇYCY MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayymy tarihinden önce mevcut olan binalar ile in?aaty devam edip henüz yapy kullanym izni alynmamy? olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fykrasynyn (c) bendi, bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren be? yyl süreyle  uygulanmaz.
             (2) Bu Kanunun yayymy tarihinde mevcut olan veya yapy ruhsaty alynmy? binalar hakkynda 7 nci maddenin birinci fykrasynyn (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren on yyl süreyle uygulanmaz.
             (3) Bu Kanunun yayymy tarihinden itibaren üç yyl süreyle 7 nci maddenin birinci fykrasynyn (?) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî synyrlary sa?lama ?arty aranmaz.
             GEÇYCY MADDE 7 – (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirasy ibaresi kar?yly?ynda, uygulamada 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayyly Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkynda Kanun hükümleri gere?ince ülkede tedavülde bulunan para Yeni Türk Lirasy olarak adlandyryldy?y sürece bu ibare kullanylyr.
             Yürürlük
             MADDE 19 – (1) Bu Kanunun;
             a) 10 uncu maddesinin birinci fykrasynyn (a) bendinin (8) numaraly alt bendi yayymy tarihinden iki yyl sonra,
             b) Di?er hükümleri yayymy tarihinde,
             yürürlü?e girer.
             Yürütme
             MADDE 20 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1/5/2007

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU