Yzolasyon Özellikleri
 
Isy ve ses izolasyonlu duvar bloklary
Bimsblok Yapy Elemanlary’nyn üretti?i bimsbloklar, üstün ysy ve ses yalytymy, yangyna ve depreme dayanyklylyk, mükemmel syva tutuculuk özellikleriyle in?aat ve yapy sektöründe ra?bet görüyor.
Bimsten mamül ysy ve ses izolasyonlu duvar bloklary ve asmolen üretmek için sektöre giren Bimsblok Yapy Elamanlary, 2002 yylynyn Ocak ayynda kurulum ve yapylanmasyny tamamlayarak, 2002 Haziran ayynda deneme ve tam kapasite üretime ba?lamy?. Bimsblok Yapy Elemanlary’nyn fabrikasynda tüm birimler tam otomatik olup ham madde olarak do?al bims kalibre ediliyor. Ba?layycy olarak ise çimento ve su kullanylmaktadyr. Üretimin el de?meden gerçekle?tirildi?i tesislerde üretim kapasitesi günlük 65.000 adet, yyllyk kapasitesi 1.9 milyon duvar blo?u ?eklinde gerçekle?tiriliyor. Firma, her geçen gün büyüyen in?aat sektöründe yeni sipari? ve projelerin yanynda sektörün ihtiyacyndan dolayy yatyrym çaly?malaryny hyzla sürdürüyor. Bimsblok Yapy Elemanlary’nyn üretti?i bimsbloklar, günümüzdeki kullanylmakta olan yapy ürünlerine kyyasla çok üstün ysy ve ses yalytymy, yangyna ve depreme dayanyklylyk mükemmel syva tutuculuk özelli?i ekonomik ve çevre dostu olu?uyla in?aat ve yapy sektöründe aranylan ve ysrarla kullanylan bir malzeme halinde. Bimsblok Yapy Elamanlary, ISO 9001 /2000 Kalite Yönetim Sertifikasy ve T.S.E Belgesi ve Ymalat Yeterlilik Belgeleriyle yetinmeyerek aralykly periyotlarda üniversitelerde deney ve Ar-Ge çaly?malaryny da devam etttiriyor. Bimsblok Yapy Elamanlary yapty?y Ar-Ge çaly?malaryyla, duvar bloklary ve asmolen sektöründe kalite lideri olmak ve mü?terilerinin istek ve beklentilerini en iyi ?ekilde kar?ylayabilmeye çaly?yyor. Bimsblok Yapy Elamanlary, mü?teri ve bayilerinden gelen istek do?rultusunda bünyesinde bulunan lojistik hizmetiyle Türkiye’nin her yerine sevkiyat hizmeti de gerçekle?tiriyor. Firma; Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti ,Güney Kybrys, Sudan, Ürdün, Azerbaycan gibi ülkelere de ihracat gerçekle?tiriyor.
BYMSBLOKLARIN ÖZELLYKLERY
1. Birim Hacim A?yrlyk
TSE 2823’e göre; bimsbetondan mamül bimsblok yapy elemanlary grubundan, bo?luklu duvar bloklary olarak 0.8-1.0 kg/dm3’ lük asmolenlerde 0.8-1.0 kg7 dm3 ‘lük synyflara dahildir.
2. Mukavemet De?erleri
Bimsbloklarda basynç mukavemet de?erleri minimum 20 kgf/cm2, ortalama 25 kg/cm2 veya üzerinde bir de?erde olmasy gerekmektedir. Asmolenlerde kesme yükü de?er minimum 200 kgf/cm2 de?erlerinde olmasy istenmektedir.
3. Rötr
Rötre, sulu bir ortamda veya yüksek rutubete maruz kalan malzemelerde meydana gelen hacimsel genle?me farklyly?ydyr. Su veya rutubet ortamynda hacimsel genle?meye u?rayan yapy bile?enleri rötre çatla?y yaparlar. Zamanla bu çatlaklar birle?erek malzemenin dayanymyny azaltyr ve deformasyonu hyzlandyryr. Bimsblok synyfyndaki suni olarak üretilen benzer yapy elemanlaryna kar?y en önemli özelliklerden biri de rötre çatla?y yapmasydyr. Ponzanyn volkanik camsy lifli minerolojik yapysy bimsbloka bu özelli?i sa?lar. Bimsmlok, 24 saat su içerisinde bekletildikten sonra periyodik kurutma i?lemi sonucu boyutlarynda meydana gelen de?i?im miktary 0.005 mm’den daha küçüktür.
4. Syva Tutma Özelli?i
Bimsbloklaryn gözenekli yapysy, agrega ba?layycylarynyn çimento olmasy ve ponzanyn do?al çimentonun hammaddesi (puzolan çimento) olmasy gibi özellikleri onun iyi syva tutucu eleman olmasyny sa?lamaktadyr. Elemanlaryn yüzeyine uygulanan syva prizlendikten sonra bimsbloklarla kayna?my? ve bir bütünü meydana getirmektedir. Bu nedenle ponza içermeyen her gözenekli yapy elemany, bimsbloka özgün syva tutma özelli?ine sahip de?ildir.
5. Isyya Kar?y Yzolasyon De?erleri
Bir malzemenin ysy iletkenlik de?eri veya yalytym de?eri malzemenin yapysal özellikleri ile yakyndan ilgilidir. Homojen da?ylmy?, çok küçük gözenekli bir yapy malzemesinin ysy iletkenli?i, düzensiz da?ylmy?, büyük gözenekli bir malzemeye oranla daha küçüktür. Bimsblok ürünlerinden bazylarynyn ysy iletkenlik de?erleri 5.1’de verilmi?tir. Her yapy malzemesinin iç yapy özelliklerine göre farkly ysy iletkenlik katsayylary vardyr. Çe?itli özellikle ve kalynlykta malzemelerin yan yana gelmesi ile olu?an ysy geçirimlik de?eri (?)’dyr. Türkiye üç ayry iklim bölgesine ayrylmy?tyr. Bu bölgelerde dy? duvarda olmasy gereken en az ysy geçirgenlikleri ve kullanylmasy uygun bimsblok kalynlyklary a?a?ydaki çizelgede verilmi?tir.
6. Nemlenme ve Buhar Difüzyonu
Günümüzde in?aat endüstrisine izolasyon nitelikli muhtelif yapy elemanlary girmi?tir. Bunlardan ço?u ideal ?artlarda yüksek izolasyon özelli?i gösterir. Ama do?al ko?ullarda bu özelliklerin tamamyny bünyesinde ta?yyan tek malzeme yine do?al bimstir. Yzolasyonu devamly kylan ve ortamyn ba?yl nemini ayarlayan, nefes alabilen do?al mekanlar olu?turan önemli bir özelli?i “Buhar Düfüzyon” olayyny gerçekle?tirebilmesidir. Hacim içerisinde mevcut nem miktarynyn yükselmesi durumunda, mevcut nemin bir kysmyny bünyesine alarak hacim içerisindeki havanyn ba?yl nem miktaryna ula?masyny sa?lar. Ancak, gözeneklerin sayylamayacak derecede çok olu?u, bu gözeneklerin birbirinden camsy bir zarla yalytylmy? olmasy, yani kylcal ba?lantylar içermemesi, petrografik yapysynyn volkanik cam liflerinden olu?masy sebebiyle, bünyesinde suyu tutmaz. Hacim içerisinde nem miktarynyn ba?yl nem miktarynyn altyna dü?mesi durumunda, her bir gözenekteki su buhary, hacim içerisinde geri verilir. Yani bims ortamdaki nemi dengeler, bu nemi kesinlikle bünyesinde tutmaz. Ortamda nem azalynca geri verir. Bu da buhar difüzyon kabiliyetinin iyi oldu?unu gösterir. Ponzadan mamül bimsbloklaryn bu anlamda buhar difüzyon direnç faktörü yakla?yk U=2.0 dyr.
7. Isy Depo Etme Yetene?i
Yapy bile?enlerinin ysy depo etme yetene?i, ky? aylarynda ysytmanyn durmasy halinde çabuk so?umaya, yaz aylarynda ise güne? etkisi altyndaki yapy bile?enlerinin çevreledi?i mekanlarda sycaklaryn a?yry yüklenmesini önlemesi açysyndan gereklidir. Yapy bile?eninin ysy depo etme yetene?i, o bile?enin özgül ysysyna, kuru birim hacim a?yrly?yna, kalynly?yna ve etkisi altyndaki kaldy?y sycaklyk farkyna ba?lydyr.
8. Ses Yzolasyonu
Bimsbloklar ses izolasyon özelli?ine sahip olan bir malzemedir. Bimsblok ile örülen duvarlar ile yüksek frekansa maruz mekanlarda bile sessiz bir ortam olu?maktadyr. Bimsblok homojen da?ylmy? e?siz bo?luklu yapysy, hafifli?i, kristal suyu içermemesi gibi özellikleri ile kalycy ses izolasyonuna sahip yapy malzemesidir.
9. Sese Kar?y Akustik Özelli?i
Bimsbloklar içerisinde çok sayyda gözenek bulunmasy, sesin sönümlenmesine ve istenen akustik özellikler verir. Bu duruma pek çok Avrupa ülkelerindeki konser salonlarynda, konferans salonlarynda veya mabetlerinde görmek mümkündür. Ayryca ülkemizde de Ayasofya’nyn kubbesinde ponzanyn kullanyldy?y bilinmektedir. Bimsbloklar, tamamen ponza agrealy bir yapy elemany olarak, di?er yapy elemanlaryna göre üstün akustik özelli?i göstermektedir.
10. Yangyna Kar?y Dayanym
Yapy malzemelerinin bazylarynyn bünyesinde bulunan kristal su nedeniyle yangyna kar?y dayanyksyz olmaktadyrlar. Yanma esnasynda meydana gelen yüksek ysydan dolayy, yapysal bozulmalar, hacimsel de?i?iklikler ve parçalanmalar meydana gelmektedir. Bimsblok ponza madeninden imal edildi?i için yüksek sycaklyklara kar?y mükemmel dayanym göstermektedir. Özellikle 760 C’ye kadar hacimsel de?i?ikliklere u?ramady?y gibi bu sycaklyktan sonra ise liflerde büzü?me görülmesine ra?men deforme olmamaktadyr. Bu nedenle yangyna kar?y da en dayanykly yapy malzemesidir.
11. Yapy Biyolojisi Açysyndan Bimsblok
Günümüzde geli?mi? ülkelerde yapy biyolojisi bir bilim daly haline gelmi?tir. Ynsan sa?ly?y faktörünü ön planda tutan bilim adamlary ve yapy tasarymcylary, konutlaryn tasarlanmasy a?amasynda kullanylacak yapy bile?enlerinde ?u hususlara dikkati çekmektedirler.
a) Do?al olmayan yapy malzemelerinde kullanylan kimyevi maddeler, insan sa?ly?yny olumsuz etkilemekte ve bazy hastalyklara yol açmaktadyr.
b) Yer alty magnetizmasynyn yayymlady?y elektromanyetik dalgalaryn insan sa?ly?yna olumsuz etkilere yol açty?y bilimsel bir gerçektir. Bimsblok elektromanyetik dalgalara kar?y tam bir yalytym sa?layarak, insanlara stresten uzak do?al mekanlar olu?turur.
c) Güne? ve di?er kaynaklardan gelen ultraviyole ve radyasyonik zararly y?ynymlar bilindi?i gibi atmosferin iyonesfer tabakasynda tutulur. Bu tabakanyn geli?en teknoloji ile beraber flor gazynyn yaygyn kullanymy neticesinde tahribata u?rayarak inceldi?i ve süzme görevini tam olarak yapamady?y bilinmektedir. Bu zararly y?ynymlar ba?ta cilt olmak üzere pek çok kan ser vakasyna yol açmaktadyr. Bu zararly ysynymlaryn etkisini en aza indirmenin bir yolu da ya?ady?ymyz mekanlaryn in?aasynda ponza kullanmaktyr. Gerek hafif beton uygulamalarynda, gerek yapy elemanlary be gerekse syva yapymy ile ilgili çaly?malar Avrupa’da yapylmakta olup, olumlu geli?meler kaydedilmi?tir. Radyasyonu geçirmeyen iki madde; kur?un ve barit olarak bilinmektedir. Ancak, bir üçüncü madde olma yolunda olan maden ise ponzadyr.

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU