Bimsblok Kitaby
 
Bims Sanayicileri Derne?i’nin katkylaryyla Prof. Dr. Lütfullah Gündüz tarafyndan hazyrlanan 928 sayfalyk ‘Yn?aat Sektöründe Bimsblok’ isimli çaly?ma, bimsblok üreticisi, uygulayycysy veya ara?tyrmacylara kaynak bir eser olacak.
Prof. Dr. Lütfullah Gündüz tarafyndan kaleme alynan ‘Yn?aat Sektöründe Bimsblok’ isimli çaly?ma sektöre y?yk tutacak bir eser. Bims Sanayicileri Derne?i ve Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Ara?tyrma ve Uygulama Merkezi’nin de katkylaryyla ortaya çykan kitap 928 sayfadan olu?uyor. Bimsblok üretimi, kullanymy ve bimsbloklaryn teknik açydan de?erlendirmelerini daha iyi tanymak ve anlamak amacyyla eserin alty yyllyk emek-yo?un bir çaly?manyn ürünü olarak ortaya çykty?yny belirten Prof. Dr. Lütfullah Gündüz, “Umarym ki bu eser, bimsblok üreticisi, uygulayycysy veya konu üzerinde bilimsel ara?tyrma yapan tüm ara?tyrmacylara kaynak bir eser olacaktyr.
1998 yylynda “Pomza Teknolojisi” cilt 1 ve cilt 2 olarak editörlü?ümde kaleme alynan kitaplardaki bimsblok ile ilgili konular, bu eserde daha da detaylandyrylarak günümüzde bimsblok konusunda ihtiyaç duyulacak birçok hususu içermektedir” açyklamasynda bulundu. Yçeri?inde 17 bölüm bulunan ‘Yn?aat Sektöründe Bimsblok’ isimli çaly?mada, bimsblok kullanymynyn in?aat sektörüne getirdi?i birçok teknik avantajlardan bahsediliyor. Bunlaryn arasynda, do?al ve hafif bir malzeme olmasy, ysy yalytymy, ses yalytymy ve yüksek yangyn geciktiricili?i gibi daha bir çok özellik sayylyyor.
 

Bimsblok Kitabyny Satyn Almak Yçin Derne?imizle Yritbata Geçebilirsiniz...

 

POMZA (BYMS) NEDYR?
Pomza (bims) ta?y, endüstriyel bir hammmadde olarak birçok sektörel alanda kullanylyyor. Bu kullanym endüstriyel amacyna göre ya ana hammadde olarak ya da katky malzemesi olarak de?erlendiriliyor. Pomzanyn dünyada en yaygyn kullanym alanyny ise in?aat sektörü olu?turuyor. Pomza rezerv potansiyeli olarak dünyada çok önemli bir yeri olan ülkemizde, bu hammaddenin giderek artan bir e?ilimle in?aat sektöründe bimsblok üretimlerinde kullanyldy?y görülüyor. Bundan bir kaç yyl öncesine kadar, ülkemizde pomza sektörü denildi?inde ço?u ki?i için bir anlam ifade etmemekteydi. Ancak, ülkemizde bimsblok üretimi ve uygulamalarynyn birkaç yyllyk periyotta hyzla geli?mesi, bimsblok üretiminde de?il, bu sektörün birçok alanynda ana hammadde olarak kullanymy da mümkün kylyyor. Üniversite-sanayi i?birli?i kapsamynda Ar-Ge projesi yürütülmekte ve bu projelerin önümüzdeki kysa süreçlerde ülkemizde birer yatyryma dönü?ece?i de kaçynylmaz gözüküyor.

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU