Yn?aat Sektöründeki Yeri
 
Yn?aat sektöründe bims kullanymy
Pomza (bims), in?aat sektöründe kullanylacak ana materyallerde teknik açydan genellikle aranylan birçok teknolojik özelliklere sahip olmasy nedeniyle, yapy malzemesi olarak tercih edilen ve kullanylan do?al bir malzeme olarak biliniyor.
Pomza (bims) ta?y, endüstriyel bir hammadde olarak birçok sektörel alanda kullanylmaktadyr. Bu kullanym, endüstriyel amacyna göre ya ana hammadde olarak veya katky malzemesi biçimindedir. Pomza ta?ynyn dünyada ve ülkemizde en yaygyn kullanym alany in?aat sektörüdür. Bununla beraber dünyada pek çok endüstri alanynyn da temel hammadde kayna?y olmasyna ra?men, ülkemizde tekstil sektörü haricindeki di?er endüstri alanlarynda durum farklylyk göstermektedir. Bu farklylyk, ithal-i?lenmi? ürün halinde farkly ticari markalar olarak kullanylmasy, daha pahaly alternatif ürünlerin kullanymy ve kullanym alanlaryndaki endüstri dallaryna hitap edecek i?leme tesisleri ile ilgili yatyrymlaryn yok denecek kadar az olmasyndan kaynaklanmaktadyr.
Pomza (bims), in?aat sektöründe kullanylacak ana materyallerde teknik açydan genellikle aranylan birçok teknolojik özelliklere sahip olmasy nedeniyle, yapy malzemesi olarak tercih edilen ve kullanylan do?al bir malzemedir. Belli ba?ly bu özellikler arasynda; do?al bir malzeme olu?u, kimyasal tepkimesiz, yanmaz, gözeneklili?i nedeniyle hafif, atmosferik ortam ko?ullaryna kar?y son derece dayanykly, inorganik, non-toksik, zararsyz ve mikro-organizmalardan etkilenmemesi gibi avantajlary sayylabilmektedir. Endüstriyel olarak kullanylan do?al, suni ve/veya yary suni birçok endüstriyel hammadde türüne göre; de?i?ik avantajlara sahip olan pomza ta?y, giderek artan bir e?ilimle, farkly kullanym alanlary bulmaktadyr. Yn?aat sektöründe son yyllarda hafif yapy malzemelerine verilen önemin giderek artmasyyla birlikte, hammadde tüketiminde pomza ta?ynyn yapy malzemesi olarak kullanymy da giderek yaygynla?maktadyr. Pomza, in?aat yapy malzemesi ürünlerinde istenilen özellikler olarak bilinen dü?ük birim hacim a?yrly?y, yüksek ysy ve ses izolasyonu, iklimlendirme özelli?i, kolay syva tutmasy, mükemmel akustik özelli?i, deprem yük ve davrany?lary kar?ysyndaki elastikiyeti, yangyna yüksek dayanymy ve alternatiflerine göre daha ekonomik olu?u gibi üstün özelliklerinden dolayy in?aat ve yapy endüstrisinde geni? bir kullanym alany bulmaktadyr. Ayryca, in?aat sektöründe, tarihsel geli?im süreci içerisinde, yapylarda hafif beton kary?ymlarynyn kullanym gereklili?i çok eskilere kadar dayandy?y da bilinen bir gerçektir. Isy-ses izolasyonu ve özgül a?yrly?y bakymyndan yüksek yalytym özelliklerine sahip olmasy sebebiyle, hafif beton yapymynda kullanymy üzerine birçok örnekleri görmek de mümkündür. Sadece pomza ta?y kullanylarak elde edilmi? hafif betonlaryn ysy iletkenlik de?erleri, bir Avrupa Norm standardy olan TS EN 1745:Nisan 2004 “Kâgir ve kâgir mamulleri - Tasarym ysyl de?erlerinin tayini metotlary” Standardynda birim hacim kütlelerine göre Çizelge 1’de belirtilen de?erler olarak tanymlanmy?tyr.
Bu de?erlere bakyldy?ynda, pomza agregalardan yapylan hafif beton elemanlarynyn ysy yalytymy ve ysysal konfor açysyndan son derece avantajly de?erlere sahip oldu?u görülmektedir. Isy-ses yalytymynyn sa?lanmasynyn yany syra, birim a?yrlyklarynyn normal betona nazaran çok daha dü?ük olmasy nedeniyle, hafif yapy malzemeleri ile yapylarda hafif beton kullanymy birçok avantajlar da sa?lamaktadyr. Bu amaçla, ülkemizde bol miktarda bulunan do?al hafif agregalaryn de?erlendirilmesi gündeme gelmi? ve pomza ta?y, yaygyn kullanym alany bulmu?tur.
Yn?aat sektöründe konut ihtiyacynyn kar?ylanabilmesi için günümüze kadar çok katly binalaryn in?aasynda bazy problemlerle kar?yla?ylmy?tyr. Bunlaryn en önemlisi binanyn kendi a?yrly?ynyn fazla olmasydyr. Binanyn bu olumsuz a?yrlyklaryny azaltylmasy amacyyla betonda kullanylan normal agrega yerine alternatif malzemeler ara?tyrylmy? ve bulunan çözümün agregayy hafifletmek oldu?u sonucuna varylmy?tyr. Beton içerisindeki normal agrega yerine böylece hafif agrega kullanylmaya ba?lanmy?tyr. Kullanylan hafif agrega, betonun özgül a?yrly?yny azaltty?y gibi binanyn ysy ve ses yalytymyny sa?lamakta, yangyna kar?y direncini artyrmakta ve bu gibi özelliklerinden dolayy sektör bazynda kullanylma oranyny artyrmaktadyr. Özellikle in?aat sektörünün geli?mesi ve modern tekniklerin ortaya çykmasyyla, teknolojik yönleri yanynda konfor ?artlary da aranylyr olmu?tur.
Konutlarda hafif beton kullanmakla, enerji yönünden kazanç da sa?lanmaktadyr. Konutlarda kullanylacak hafif agregaly ta?yyycy betonlar ses yutuculu?u bakymyndan daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Konut yapymy için kurulabilecek prefabrik elemanlaryn üretilmesiyle ysy tasarrufu yönünden büyük yararlar sa?layabilece?i gibi hafif beton yapy elemanlarynyn sa?layaca?y ekonomi yanynda, kendi a?yrly?ynyn azalmasy dolayysyyla deprem ku?a?ynda bulunan yörelerde kullanymynyn yaygyn oldu?u görülmektedir.
Günümüzde malzemelerin teknik olarak daha fazla yüke mukavemetli ve emniyetli olmasynyn yany syra hafif olma özelli?i de aranmaktadyr. Bu aranan ?artlar hafif do?al agregalar içerisinde pomzadan mamul edilen in?aat elemanlarynda mevcuttur. Pomza hammaddesi, in?aat sektöründe birçok üstün vasyflaryndan dolayy kullanylmaya ba?lanmy? olup, her geçen gün daha da artan miktarlarda kullanymy devam etmektedir. Pomza ta?y ile hafif beton eldesi ve izolasyon yapy malzemesi olu?turulmasy ile ilgili karakteristik de?i?imler ve in?aat sektöründe hafif beton optimizasyonu için kary?ym parametrelerinin do?ru olarak yapylmasy, maliyet ekonomisi açysyndan son derece önemli olmaktadyr. Yn?aat sektöründe 2000’li yyllaryn ba?ynda görülen bu geli?melerin y?y?ynda, pomzadan mamül yapy elemanlary sektörün en önde gelen bir yapy malzemesi olarak yerini almy?tyr. Bu bakymdan, pomza ta?ynyn bu sektörde hangi alanlarda ve hangi kriterler göz önünde bulundurularak kullanylabilirli?i üzerine detay analiz ve de?erlendirmeler, üniversite-sanayi ve sektör i?birli?inde yürütülmektedir. Pomza ta?y sadece bimsblok üretiminde de?il, bunun haricinde in?aat sektörünün birçok alanynda da kullanylmaktadyr. Ülkemizde, pomzanyn in?aat sektöründe farkly alanlarda kullanymy üzerine tamamlanan ve halen sürdürülen pek çok ARGE çaly?malary mevcuttur.
Bu çaly?malar y?y?ynda üretimi planlanan ürün çe?itleri ana ba?lyklar olarak özetle a?a?yda syralanmy?tyr:
1. Yeni geometrik formlarda bimsblok duvar elemanlary üretimi; Avrupa Birli?ine uyum sürecinde, Avrupa Norm Standardy olan EN 771-3’ün ülkemizde yürürlü?e girmesi ile birlikte, üretilecek olan blok elemanlarynda bugüne kadar getirilen ?ekilsel kysytlamalaryn kaldyrmasynyn ötesinde, istenilen boyut ve geometrilerde blok üretimini de yapabilme olana?y gündeme gelmektedir. Bir ba?ka deyi?le, özel ürünlerin yapymyna standart ölçe?inde izin verilmektedir. Yeni geometrik formlarda üretilecek bloklar, sektördeki geleneksel yapy elemany anlayy?yny da de?i?tirecektir.
2. Ülkemizin yyllyk konut ihtiyacy yakla?yk 300 bin adet dolayyndadyr. Günümüzde halen konut üretimi artan bir ivme ile sürmekte ve tüm konut projelerinde, ysysal konforun sa?lanmasy bakymyndan yeterli yalytym özelli?ine sahip malzemeler kullanmak tercih nedeni ve zorunluluk haline gelmi?tir. Bimsblok, duvar/dö?eme elemany ve yalytym malzemesi özelli?ini bünyesinde en ekonomik biçimde birle?tirebilen, yerli kaynaklara dayaly bir üründür. Ancak, bimsblok ile duvar imalatynda, ayny zamanda benzer karakteristik özellik gösterecek farkly ürünlerde gündeme gelmektedir. Bugüne kadar yürütülen ARGE çaly?malary, pomza (pumisit) örgü harcy ve syva ürünlerinin, yapyya ilave pek çok katky sa?lady?yny ortaya koymu?tur. Mevcut üretim teknikleri kullanylarak, pumisit hazyr harç ve syva tesisleri kurulmasy ve böylece bimsblok beraberinde entegre mamullerin üretimi mümkündür. Böylece, herhangi bir bimsblok tesisi kombine üretim yapan ve mü?terilerine paket ürün verebilen konuma da gelebilmektedir. Ayryca, aktif deprem ku?a?ynda yer alan ülkemizde, sa?lam konutlaryn üretiminde hafif örgü harcy ve hafif syva kullanymynyn sa?layaca?y faydalar da göz ardy edilmemelidir.
3. Do?al gaz kullanymynyn ülkemizde giderek yaygynla?masyna paralel olarak beraberinde yeni bir üretim alany da geli?mektedir. Bu alan, do?al gaz baca elemanlary üretimidir. Do?al gaz kullanylan konutlaryn bacalary, geleneksel baca kullanymyndan farkly olup, hafif ve yalytym özelli?i olan malzemelerden imal edilmesi gerekmektedir. Bu do?rultuda, pomza agregaly baca elemany imalaty gündeme gelmektedir. Pomza agregaly baca elemany üretimi yapan küçük ve orta ölçekli imalathanelerin sayysy gün geçtikçe artmaktadyr.
4. Duvar imalatynda önemli elemanlardan biri de lento kullanymydyr. Ülkemizde lentolar, genellikle geleneksel betondan, donatyly ya da seyrek donatyly olarak yapylmaktadyr. Ancak, bu elemanlaryn yüksek birim a?yrlyklary nedeniyle, uygulama alanynda i?çili?i zor ve kullanymy pratik olmaktan uzaktyr. Ayryca, duvarda ysy köprüsü olu?turmakta, lento yüzeylerinde nem yo?u?malary da meydana gelebilmektedir. Yapylan ARGE çaly?malary pomza agregaly hafif betondan, 1,7 metreye kadar donatysyz ve 3 metreye kadar seyrek donatyly lento imalatynyn mümkün oldu?unu göstermektedir.
5. Çevre düzenlemesi ile özellikle gürültü kirlili?i olan dy? ortamlaryn ön planda tutuldu?u durumlarda, pomza agregaly peyzaj bloklarynyn önemi gündeme gelmektedir. Özellikle Almanya ba?ta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, otoban kenarlary, havaalanlary çevresi, park ve bahçe düzenlemelerinde pomza agregaly peyzaj bloklarynyn kullanymy oldukça yaygyndyr. Halka bloklar ?eklinde üretilen ve herhangi bir harca gereksinim duyulmaksyzyn duvar/?ev örgüsü yapylabilen bu bloklaryn, ülkemizde üretimi çok kysytly olup buna ba?ly olarak kullanymy da yok denecek kadar azdyr. Peyzaj bloklary ekonomik getirisi yüksek, uygulamasy son derece kolay, çevre düzenlemesi açysyndan estetik ürünlerdir.
6. Hafif beton, geli?mi? ve geli?mekte olan pek çok ülke açysyndan yeni olmamakla birlikte ülkemiz beton endüstrisi bakymyndan yeni bir konudur. Hafif betonun normal betona göre pek çok avantajy vardyr. Bunlar arasynda yapy statik yükünde azalma, yangyna dayanym, yüksek ysy ve ses yalytymy, titre?imleri kysmen absorbe edebilmesi ve ekonomik olu?u sayylabilir. Halen, bazy beton üreticisi kurulu?lar hafif agregalar ile yary ta?yyycy ve ta?yyycy özellikte beton üretimi konusunda ARGE çaly?malaryna ba?lamy?lar ve deneme üretimlerini kysmen sürdürmektedirler. Bu ara?tyrma çaly?malary y?y?ynda önümüzdeki yyllarda hafif betonun in?aat sektörü içerisinde önemli bir paya sahip olaca?y muhakkaktyr. Bu durumda hafif betonun temel hammaddesi ku?kusuz yine pomza olacaktyr.
7. Panel duvar uygulamalary ile bina yapym tekni?i, ülkemizde de kabul görmeye ba?lamy?tyr. Hyzly bir imalat olmasy açysyndan in?aat sektöründe az da olsa sürekli bir pazar payy mevcuttur. Bu konuda da muhtelif ara?tyrma çaly?malary yürütülmektedir. Yakyn gelecekte hafif panel duvar üretimi önemli bir endüstri daly olacaktyr. Bu tarz üretim yapan kurulu?larynda yine tercih edilebilecek yegane hammadde pomza olacaktyr.
Her geçen gün, pomzaya dayaly üretim yapan kurulu?laryn sayysynda ve mevcut kuru?laryn ayny alandaki yeni yatyrymlarynda önemli arty?lar olmaktadyr. Kysaca özetlemek gerekirse, tamamlanmy? ve halen sürdürülen ArGe çaly?malaryndan elde edilen bulgularyn y?y?ynda pomza ta?ynyn, in?aat sektöründe ?ekil 1`de logo olarak gösterilen tüm alanlarda kullanylabildi?i görülmektedir.
?ekil 2’de irdelendi?inde, pomza ta?ynyn in?aat endüstrisinde kullanym alanlarynyn ba?lyca 6 ana kategoride ele alynabilece?i görülmektedir:

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU