Briket De?il Bims
 

Pomza, volkanik olaylar sonucu olu?mu?, gözenekli, hafif yapy malzemelerindendir. Türkiye yaygyn pomza yataklaryna sahiptir. En büyük rezervler; Bitlis, Van, Kayseri, Nev?ehir ve A?ry illerinde bulunmaktadyr. Ülkemizde üretilen pomzanyn %80’i iç piyasada in?aat sektöründe hafif yapy elemany ve izolasyon malzemesi olarak tüketilmekte, kalan %20’sinin büyük bir bölümü tekstil pomzasy olarak ihraç edilmektedir.

Bims, bo?luklu, süngerimsi, volkanik olaylar sonucu olu?mu?, fiziksel ve kimyasal etkenlere kar?y dayanykly, gözenekli camsy volkanik bir kayaçtyr. Yüksek oranda ve birbiriyle ba?lantyly olmayan gözenekler içeren, %50’ye yakyn nem suyu bulunduran ve dolayysyyla nemi alyndy?ynda özgül a?yrly?y 0.5 g/santimetreküpe kadar dü?ebilen, toz haline getirildi?inde oldukça sert malzeme özelli?i kazanan, ysy e ses yalytkanly?yna, uygun basynç dayanymy ve elastisite modülüne sahip ve özel kimyasal bile?imi olan, do?al bir malzemedir.

POMZA KULLANIM ALANLARI
Pomza ilk olarak Yunanlylar ve daha sonra Romalylar tarafyndan kullanylmy?tyr. Eski Yunanlylar ve ve Romalylaryn görkemli yapylarynyn birço?unda hala gözlenebilmektedir. Roma duvarlarynyn in?aatynda, su kanallarynda ve daha pekçok anytsal yapytlarda kullanylmy?tyr. Pomza ba?lyca ?u sektörlerde kullanylmaktadyr:

- Yn?aat sektörü
- Tekstil sektörü
- Tarym sektörü
- Kimya sektörü
- Di?er endüstriyel ve teknoloji alanlarda
BYMS’YN YN?AAT SEKTÖRÜNDEKY YERY
Bims’in hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanyldy?y alan in?aat sektörüdür. Hafif beton eldesinde agrega olarak kullanylmasyyla:
- Normal betona göre çok daha hafif olmalaryndan dolayy ta?ynma, kullanym ve i?çilikte önemli tasarruf sa?lanyr.
- Temele aktarylan yük azalyr ve yakla?yk %17 oranynda in?aat demiri tasarrufu sa?lanyr.
- Isy ve ses yalytkany olarak normal betondan 4 kat fazla izolasyon kalitesi sa?lanyr.
- Yangyna kar?y normal betona göre dayanym sa?lanyr.
- Küflenmeye ve ha?erele kar?y direnç sa?lar.
- Binalar dondan etkilenmez.
Bütün bu nedenlerden dolayy ülkemizde yapylarda kullanymyny arttyrmak gerekiyor. Özellikle ky? dönemi uzun geçen ve en zengin pomza yataklaryna sahip Do?u Anadolu’da daha yaygyn kullanylmasy gerekmektedir. ?u anda bölgede hala yaygyn olarak kullanylan nakliye bedeli yüzünden 2,5 kat maliyetle satylmaktadyr. Bunun için in?aat yapan ki?ilerin pomza kullanymynyn ne denli faydaly oldu?unu bilmeleri gerekir. Binalaryn yapy hafifli?i de çok önemlidir. 1992 yylynda meydana gelen Erzincan depreminde yykylan binalarda tespit edilen nedenlerden biri de bina a?yrly?y olmu?tur. Çok katly binalarda en çok hasar gören zemin ve 1.nci katlar olmu?tur. Bunun da sebebi bu katlara daha fazla yük bindi?indendir. Bu yüzden deprem bölgesinde bulunan ülkemizde mümkün oldu?unca hafif yapy yapylmalydyr.
BYMS SEKTÖRÜNÜN TÜRKYYE VE DÜNYADAKY YERY
Ülkemiz pomza rezervleri açysyndan önemli bir potansiyele sahiptir. Ara?tyrylmy? alanlarda yakla?yk 3 milyar metreküp pomza rezervi oldu?u tahmin edilmektedir. Pomza rezervlerinin Yç anadolu ve Do?u Anadolu bölgelerinde yo?unla?my? olmalaryna kar?ylyk, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de pomza rezervlerine rastlanmakta ve üretim faaliyetleri görülmektedir. Dünya pomza rezervleri açysyndan önemli bir yeri olan Türkiye, 10’a varan renk ve doku kalitesine sahip pomza türleri ile oldukça yüksek pazar ?ansyna sahiptir. Toplam rezervin 1.5 milyar tonu Bitlis-Tatvan, 0,5 milyar tonu ise Nev?ehir-Avanos-Ürgüp bölgelerindedir. Türkiye’deki asit karakterli pomzasynyn hemen hemen bütünü Nev?ehir, Kayseri, A?ry, Van, Kars, Bitlis, Isparta, Burdur ve Mu?la illeri synyrlary içerisindedir. Bu bölgelerde açyk i?letme yöntemiyle çykarylan pomzalar, yurt içi itibariyle büyük oranda briket yapymynda kullanylmaktadyr. Ülkemizde en çok talep gören pomza, Nev?ehir Bölgesinin beyaz renkli pomzasydyr.
Dünya’nyn en önemli pomza üreticileri syrasyyla; Ytalya, Yspanya, Türkiye, Almanya, A.B.D., Yunanistan, Yran, Guadalup, Martinlik ve Dominiktir. Görüldü?ü gibi Akdeniz Bölgesi dünyanyn en önemli pomza üretim bölgesidir. Türkiye’den 30’dan fazla ülkeye pomza ihracaty yapylmaktadyr. A.B. ülkeleri ve A.B.D. en önemli paya sahip alycylardyr. Türk pomzasynyn ba?lyca alycy sektörü tekstil endüstrisidir.
BYMS PAZARI VE TÜRKYYE
Dünya pomza pazarynda ihracat ve ithalat politikalary ve fiyatlandyrmalar büyük ölçüde geli?mi? ülkeler tarafyndan yönetilip yönlendirilmektedir. Pek çok Avrupa ülkesi ve A.B.D’nde pomza uzun yyllardan beri in?aat sektöründe kullanylmaktadyr. Bu da pomza sektöründe büyük bir talebin olu?masy anlamyna gelmektedir. Ytalya, Yunanistan ve Almanya bu talebe yyllarca cevap verebilmi?ler, bunun yanynda tekstil pomzasy ve endüstriyel pomza pazaryny da ellerinde tutmu?lardyr. Ancak gerek ihtiyacyn artmasy, gerek söz konusu ülkelerde pomza rezervlerinin tükenmesi veya azalmasy nedeniyle potansiyel ülkelere de yönelmeler ba?lamy?tyr. Ba?ta Türkiye olmak üzere, Yzlanda, Yeni Zelanda gibi potansiyel açysyndan bol ve ucuz pomza kaynaklary olan ülkelere ba? vurulmu?tur.
Ülkemizde ba?ta Nev?ehir ve Kayseri olmak üzere pomza rezervi ve i?letmeleri bulunan illerdeki küçük i?letmeler, ba?langyçta bu i?in çok karly görünmesi ve talep yo?unlu?u nedeniyle hiçbir politika belirlemeden ve kalite yatyrymyna girmeksizin ihracat i?ine girmi?ler, neticede ihracatçylaryn ülkemizde pek çok pomza üreticisinin ihracat talebi ile kendilerine ba?vurmasy, giderek bu anlamda kendi aralarynda kyyasyya rekabet, ortak hareket, politikadan yoksun giri?imler ve devletin bu geli?melere ilgisiz kalmasy sonucunda birim fiyatlarda büyük dü?ü?ler ya?anmy?tyr.
BYMS TEKNOLOJYSYNDEKY GELY?MELER VE REKABET GÜCÜ
Pomza üretim teknolojisi gerek AB ülkelerinde gerekse A.B.D.’de hemen hemen ayny teknoloji olup genelde mekanik kazy yöntemleriyle açyk ocak i?letmecili?i ?eklinde yapylmaktadyr. Ülkemiz pomza rezervlerinin gev?ek üst örtü ve pomza katmanlaryndan olu?masy nedeniyle delme patlatma uygulamaksyzyn mekanik kazy yoluyla pomza madencili?i yapylmaktadyr. Pomzanyn rekabet gücünü dü?üren di?er bir etken de nakliye bedelidir. Ocaktan üretilen pomzanyn, ihracat amacyyla limanlara nakliyesi, karoyolu ile yapylmaktadyr. Karayolu ta?ymacyly?y da pahaly oldu?undan, çok dü?ük maliyetlerle ocaktan üretilen pomza yüksek ta?yma bedelleri ile nakledildi?inden ocak çyky? fiyatynyn 4-5 hatta daha fazla katy maliyetlere ula?maktadyr. Ayryca yüksek navlun bedelleri ve deniz ta?ymacyly?y birim ihraç bedellerini yükseltmekte ve bu maliyetler pomzanyn rekabet gücünü dü?ürmektedir. Bu yüzden pomza potansiyeline sahip yerlerde nakliye için demiryolu ta?ymacyly?yna yönlendirilmelidir. Tabii bunun için demiryollaryna gereken önem verilmelidir. Navlun bedelleri ve di?er giderler için pomza ihracatçysyna yönelik iyile?tirmeler yapylmaly ve finansman deste?i sa?lanmalydyr.

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU