BYMSBETON VE BYMSBLOK
Pomzadan imal edilen yapy malzemelerinin en önemlisi ve en yaygyn olany bimsbloklardyr. Bimsbloklar yüksek ysy ve ses yalytymy, yüksek mukavemet göstermeleri ve depreme dayanykly mekanlary en ucuza mal etme gibi özelliklerinden dolayy tercih ediliyor.
Ülkemizde güncelli?ini sürekli koruyan en önemli sorunlardan biri tasarruftur. Özellikle yakyt tasarrufu noktasynda konut ve i?yerleri gibi kapaly mekanlarda ysy yalytymynyn uygulanmasydyr. Isy yalytymy konusunda birçok önlemler ortaya konmasyna kar?ylyk, istenen seviyeye ula?ylamamy?tyr. Ku?kusuz bunun en önemli nedenleri arasynda bu konuda yeterli bilincin meydana gelmemesi ve in?aat ba?langycynda ekonomikli?in dü?ünülmesidir. Ancak, ülkemizde en ucuz ve bol malzemeler kullanarak bunu gerçekle?tirmek mümkündür.
Pomzadan mamul hafif yapy elemanlary ve hafif betonu, bir yüzyyla yakyn zamandyr Avrupa’nyn birçok ülkesinde ve Amerika Birle?ik Devletlerinde kullanyla gelmi? ve gelenekselle?mi? bir malzeme konumundadyr. Yn?aat sektöründe bugünkü modern yapylarda kullanylan malzemelerden istenen, az a?yrlyk yanynda ysy direnci, ses absorpsiyonu ve yangyna kar?y direnç gibi en iyi özelliklere sahip olmalarydyr. Bu bakymdan, hafif agregaly yapy elemanlary tercih edilen yapy malzemeleridir. Ayryca, bu malzemelerde aranan önemli bir özellik de ekonomik olmalarydyr.
Pomzadan imal edilen yapy malzemelerinin en önemlisi ve en yaygyn olany bimsbloklardyr. Bimsbloklar yüksek ysy ve ses yalytymy, yüksek mukavemet göstermeleri ve depreme dayanykly mekanlary en ucuza mal etme gibi özelliklerinden dolayy vazgeçilmez yapmy?tyr. Günümüzde dünyanyn pek çok ülkesinde bu hammaddenin yyllyk tüketimi 20 milyon metreküpü geçmektedir. Pomza, özellikle geli?mi? ülkelerin in?aat endüstrisinde ysy ve ses izolasyonu sa?lamak için çok miktarda tüketilen ucuz ve önemli bir hammaddedir.
Bimsbloklarla in?asy yapylan binalarda yüksek ses ve gürültülere kar?y sessiz ortamlar meydana getirilmektedir. Pomza ve mamulü bimsbloklarda homojen olarak da?ylmy? e?siz do?al bo?luklu yapysy, hafifli?i, kristal suyu içermemesi, ysy ve sese kar?y mükemmel yalytym özelli?i gibi niteliklerinden dolayy, kullanym miktary her geçen yyl artma tirendi göstermektedir. Ayryca, yapysal konfor, gürültünün neden oldu?u stres ve fazladan enerji tüketimi ve bunun neticesinde meydana gelen hava kirlili?i açysyndan, yapylarda bu hammaddenin kullanylmasynda birçok faydalar getirece?i görülmü?tür. Özellikle pomzadan imal edilen betonlarda normal kum yerine pomza kullanyldy?y zaman, bina a?yrly?ynda 1/3 oranynda bir azalma ve temele iletilen yük miktarynyn azalmasyndan dolayy in?aat demirinden yakla?yk %17 miktarynda tasarruf da sa?lanabilmektedir. Ayryca, pomzanyn ysy geçirgenlik katsayysy normal betondan 4-6 kat daha izolasyon sa?lamakta olup, bu özelli?inden dolayy da büyük miktarlarda ysy ve enerji sa?lamaktadyr.
1990’ly yyllarda, özellikle ysy izolasyonu ve öz a?yrly?y bakymyndan normal betona nazaran oldukça büyük avantajlara sahip olan hafif beton, gittikçe artan bir e?ilimle kullanym alany bulmaya ba?lamy?tyr. Yn?aat sektörünün önemli problemlerinden biri olan bina a?yrlyklarynyn azaltylabilmesi için günümüze kadar çok çe?itli malzemeler kullanyla gelmi?tir. Bu malzemelerde hafifli?in temel unsur olmasynyn yanynda, malzemenin do?al bir malzeme olmasy, yük ta?yyabilmesi, yüksek sycaklyklara kar?y dayanabilmesi, gürültü kirlili?i açysyndan ses izolasyonu sa?lamasy, ysysal konforun sa?lanmasy açysyndan ysy izolasyonu sa?lamasy gibi özelliklerin bulunmasy tercih edilmi? ve yo?un ara?tyrmalar yapylmy?tyr. Bu özelliklere cevap verebilen ve modern tekniklerin ortaya çykmasy ile günümüzde yüksek dayanym, büyük boyutlu hafif bile?enlerin kullanylmasyny zorunlu kylmy?tyr. Modern teknikler, bina elemanlarynyn yüksek mekanizasyon ve otomasyonla iklim ?artlaryna ba?ly kalmaksyzyn, in?aat bölgesinde ek i?lemlere gerek duyulmayacak ?ekilde yüksek verimlilikte üretilmesini gerektirmektedir. Bu nedenlere ba?ly olarak, günümüz in?aat sektöründe hafif malzemelerin kullanylmasynda giderek bir arty? görülmektedir. Hafif malzemelerin, ucuz olmalary, teknoloji ithali ve büyük yatyrymlar gerektirmemeleri, ba?ta ysy yalytymyndan sa?layaca?y enerji tasarrufu olmak üzere i?çilik, demir ve kereste tasarrufu v.b. konularda önemli avantajlar olarak gösterilmektedir.
Yapyda hafif malzeme kullanmak ihtiyacy tarihte çok eski zamanlarda dahi hissedilmi? olup, Romalylar zamanynda ponza ta?y gibi do?al hafif ta?lar in?aatta kullanylmy?lardyr. Ancak, hafif malzemenin beton imalinde kullanylmasy geçen asryn ortalaryna rastlamaktadyr. Bu tarihlerde Almanya`da “bims betonu”, di?er bir de?i?le pomza ta?y agregasy kullanarak hafif beton imal edilmeye ba?lanylmy?tyr. Ayryca, ABD, Ysveç, Danimarka ve di?er bazy Avrupa ülkelerinde türlü patentler altynda hafif betonlar imal edilmi?se de, hafif betonlaryn ço?unlukla yapy endüstrisinde kullanylmaya ba?lanmasy ve hafif beton teknolojisinin geli?imi II. Dünya Sava?y’ndan sonra artmy?tyr. Do?al gözenekli ve de?i?ik yapyda agrega içeren beton türleri, özellikle bir çok ülkede halen yaygyn olarak kullanylmaktadyr. Bunlaryn arasynda kullanym açysyndan en yaygyn olanlary, pomza, volkanik tüf, genle?mi? perlit, volkanik cüruf, diatomit, vermikülit vb. gibi do?al kayaçlardyr. Bu kayaçlar, in?aat endüstrisinde do?al hafif agrega olarak de?erlendirilmektedir. Tüm gözenekli agregalaryn ta?ydy?y kendine has yapysal özellik farklyly?y, bu agregalardan elde edilmi? hafif betonlaryn özelliklerine de yansymaktadyr. Hafif betonlarda, agregalaryn gözenekli olmasyna ba?ly olarak, birçok olumlu özellikler görülebilmektedir.
Yapyda hafifli?in sa?lanmasy, in?aat teknolojisinde yapy stati?i ve dinami?i açysyndan öneminin bilinmesinin yany syra, yapyya bu hafifli?ini sa?layacak olan yapy bile?enlerinin de, olabildi?ince hafif ve standartlara uygun özellikler gösteren malzemelerden seçilmeleri son derece önemli olmaktadyr. Günümüzde farkly tanymlamalar altynda de?i?ik do?al ve/veya suni yapy malzemeleri ve bile?enleri hafifli?i sebebiyle yapy sektöründe kullanylmaktadyr. Ancak, uygulamalardaki güçlükler ve kullanym yerlerine ba?ymly olarak geli?en bir takym problemler sebebiyle, bu tarz malzemeler in?aat sektöründe hafif yapy bile?eni olarak kullanylmy? olsalar dahi, zamanla bu malzemeler üzerinde olu?an olumsuzluklar sebebiyle kullanymlary ço?unlukla arzu edilmemektedir. Bu bakymdan, günümüzde do?al bir yapyya sahip ve de?i?en atmosferik ortam ko?ullarynda bozunuma u?ramayan ve in?aat sektöründe hafif yapy elemany ve bile?eni olarak kullanylabilecek yeni malzeme arayy?lary ve uygulamalary gün geçtikçe sektörde yaygynla?maktadyr. Bu ba?lamda, Türkiye’deki pomza olu?umlarynyn in?aat sektöründe hafif yapy elemany ve bile?eni olarak kullanymy gündeme gelmekte ve pomzanyn in?aat sektöründe kullanymy üzerine gerekli görülen tüm spesifik ara?tyrma ve incelemelerin yapylmasy, hem ülke ekonomisi açysyndan hem de sektörde yeni bir malzeme ve ürün çe?itlerinin kazandyrylmasy kaçynylmaz olmaktadyr.
Pomza agregaly hafif betonlar, bugünkü modern yapy endüstrisinde, istenen az a?yrlyk yanynda ysy direnci, ses absorpsiyonu ve yangyna kar?y direnci gibi en iyi özelliklere sahiptirler. Yapylan ara?tyrmalarda normal beton yerine pomza agregaly hafif beton kullanylmasynyn ba?lyca sebepleri arasynda, hafiflikleri nedeniyle kesitlerin küçülmesi ve dolayysyyla donaty ve malzeme ekonomisi sa?lamasy yer almaktadyr. Ayryca, kullanylabilir mekanlaryn artmasy, ysy ve ses yalytymy için ikinci bir malzeme kullanymyna ihtiyaç göstermemesi, donma çözülme ve ate?e dayanymlarynyn yüksek olmasy ve depreme dayanykly olmalary gibi özelliklerinden dolayy tercih edilmektedirler.
Üretim yöntemi, agrega çe?idi, kary?ym oranlary gibi etkenlere ba?ly olarak pomza agregaly hafif betonlaryn birim a?yrlyklary, dolayysyyla dayanym ve yalytym özellikleri de?i?ebilmektedir. Uygulama amacyna göre de?i?ik özelliklere sahip hafif betonlarla dolu ve ta?yyycy olmayan yalytym elemanlary üretilebilmektedir. Ylk uygulamalarda pomza agregaly hafif betonun ekonomik yararlary olarak birim hacim a?yrlyklaryny ve ysy yalytym katsayylarynyn küçüklü?ü te?kil etmektedir. Ayryca, dolgu ve yalytym elemany olarak kullanylmalarynda ba?aryly sonuçlar elde edilince, bugün yalytym görevine ta?yyycy eleman olarak kullanylma imkânlary da ara?tyrylarak geli?tirilebilmektedir.

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU