ÜRÜN YELPAZESY
Bims Blok Ürün Yelpazesi Geni?liyor
Birçok sektörel alanda oldu?u gibi, ürün çe?itlili?i uygulama ve kullanym bakymyndan alternatif ürün seçimlerini gündeme getirmektedir. Bimsblok sektörü, son birkaç yyllyk geçmi?te ülkemizde büyük bir ivme kazanmy? ve halen ülkemizin birçok co?rafik bölgesinde yeni üretici kurulu?laryn görülmesinin yany syra, geni? bir kullanym alany da görülmektedir. Ancak, yakyn geçmi?e kadar bimsblok ürünleri, iptidai ?artlarda elde edilen geleneksel briketler ile kary?tyrylmy? ve birçok uygulayycy bimsblok ürünlerinin teknik önemini yeterince kavrayamamy?tyr. Günümüzde tesis edilen ve robotik sistemle üretim yapan modern bimsblok i?letmelerinin sayysyndaki arty? ve üretim kalitesi, bu anlayy?yn giderek kaybolmasyna sebep olmu?tur.
Bimsblo?un kullanyldy?y ve tecrübe edinildi?i birçok uygulama alanyna bakyldy?ynda, artyk uygulayycylar için bimsblok ürünlerinin uygulama kolayly?y ve sa?lady?y teknik avantajlar önemli bir konuma ula?my?tyr. Bu geli?me kapsamynda, zorunlu standart olarak kullanylmy? TS 2823 Nolu standardyn öngörüsü nedeniyle, yakyn zamana kadar bimsblok uygulamalary için üretilen blok elemanlary, geometrik form olarak dikdörtgen syra bo?luklu blok elemanlary olarak uygulana gelmi?tir. Oysaki pomza kayacyndan çok farkly alternatif tasarymlarda blok elemanlarynyn yapylmasy ve uygulanmasy kaçynylmazdyr. Uluslar arasy alanda birçok farkly tasarym ve boyutlarda bimsblok elemanlarynyn kullanymyny görmek mümkündür.
Gözenekli ve hafif do?al kayaçlaryn hafif agrega olarak kullanymy ile geli?tirilen farkly ?ekil ve geometrilerdeki blok malzemelerin, kullanym yeri özelliklerine ba?ymly olarak bir dizi, teknik parametreleri sa?lamasy ve standartlara uygunlu?u kaçynylmaz olmaktadyr. Bu irdelemelerin sa?lykly olarak yapylabilmesi amacyyla, bir dizi deneysel çaly?malaryn bu ürünler üzerinde yapylmasy ve kalite faktör tanymlamalary ve standart olarak ele alynabilecek baz de?erlerin geli?tirilmesi ve bu baz parametrelerin bir standartta toplanarak, belirtilmesi gerekmektedir.
Ancak, pomzadan mamul yapy elemanlarynyn kullanymyna yönelik, TSE standartlary irdelendi?inde, yukaryda da de?inildi?i gibi, konu ile ilgili ba?lyca ulusal standardyn “Bimsbetondan Mamul Yapy Elemanlary” TS 2823 Nolu standart oldu?u görülmektedir. Bu standart, içerik olarak irdelendi?inde, teçhizatsyz bimsbetondan mamul bo?luklu duvar bloklaryn, standarda uygunluk analizinde, yapylacak incelemelerin ba?lyca iki ana kriter ba?lamynda yapyldy?y görülmektedir:
1. Bloklaryn ?ekil, boyut ve geometrisi ile ilgili getirilen synyrlamalar,
2. Bloklaryn birim hacim a?yrly?y, basynç mukavemeti ve tanytym i?aretleri ile ilgili yapylan tanymlamalar.
Standart incelendi?inde, teçhizatsyz bimsbetondan mamul yapy elemanlarynyn birim hacim a?yrly?y ve blok geometrisi ne olursa olsun, istenilen basynç mukavemetinin minimum 20 kg/santimetrekare ve ortalama 25 kg/santimetrekare olmasy gerekmektedir. Ayryca, bo?luklu duvar bloklary için, 1 syra, 2 syra, 3 syra ve 4 syra bo?luklu form geometrileri önerilmi?tir. Di?er taraftan, bloklarda kalyp form olarak byrakylacak bo?luklaryn dikdörtgen geometride olmasy gerekti?i vurgulanmy? ve blok için dy? ve iç et kalynlyk de?erlerine synyrlamalar getirilerek, harç cebi kullanymy gerekli görülmü?tür.
Ayryca, bimsblok üretim teknolojisinin ne olmasy gerekti?i, üretim prosesinde yer alan vibrasyon+pres ünitelerinde hangi ve ne kadar bir basynçla kalypta syky?ma yapylaca?y v.b. gibi teknik bilgiler yer almamaktadyr. Di?er taraftan, ürünlerin kür kamaralarynda hangi özellikteki ortamlarda ne süre küre tabi tutulaca?y da vurgulanmamy?tyr. Ürün kalitesinin belirlenmesi amacyyla, bimsbloklaryn ysy ve ses yalytym ölçütlerinin ne olaca?y da ayry bir inceleme konusu olarak kar?ymyza çykmaktadyr.
Ancak TS 2823 standardynda, bu denli karakteristik parametrik verilerin belirlenmemi? olmasy, elde edilen ürünlerin yalnyzca ?ekil, boyut ve mukavemet açysyndan de?erlendirilebilmesine imkan tanymaktadyr. Bir Avrupa Norm Standardy olan EN 771-3 standardynyn, ülkemizde Avrupa Birli?i uyum yasalary kapsamynda yürürlü?e girmesinin ardyndan, TS 2823 standardynda daha önceleri öngörülen blok modellemelerine geni? açylymly yenilikler gelmekte ve yukaryda bahsedilen bir takym eksiklikler de giderilmi? konuma gelmektedir. Avrupa norm standardy, bimsblok elemanlary için boyut ve tasarym serbestli?i getirmi? ve geleneksel briket formu haricinde farkly alternatif blok tasarymlaryn uygulanabilmesine olanak sa?lamy?tyr. Ayryca, bimsblok tasarymlaryndaki çe?itlilik, daha kaliteli ve daha üstün teknik özelliklere sahip blok elemanlaryn üretilebilmesini de sa?lamy?tyr.
Avrupa Norm standardynyn sa?lady?y bu avantaj, bimsblok üreticisi kurulu?lary ArGe çaly?malarynyn yapylmasyna yönlendirmi? ve farkly tasarymlarda bimsblok elemanlarynyn geli?tirilmesine imkân sa?lanmy?tyr. Bu sayede, ço?u bimsblok üreticisi kurulu?lar ArGe ile tany?my? ve teknik tecrübe geli?mi?tir. Ülkemiz in?aat sektörü açysyndan bu geli?me oldukça önem arz etmektedir. Ülkemizde bu yönde ArGe çaly?malary yapylarak, yeni formlardaki ürünlerin ?ekil, boyut, mukavemet, yalytym, duraylylyk ve a?yrlyk faktörleri göz önünde bulundurularak daha kaliteli ürünler elde edilebilmektedir.
Bimsblok ürünlerinin çe?itlili?ini artyrmak ve kalite faktörlerinin malzeme dinami?i, proses teknolojisi, boyut ve dayanym ölçütlerinde belirlenerek, in?aat sektöründe bimsblok uygulamalaryna yeni bir boyut kazandyrmak mümkündür. Bu ba?lamda, bimsblok üreticisi kurulu?lar yeni blok tasarymlary ile bir in?aatyn hemen hemen her safhasynda uygulanabilecek blok modellerini geli?tirmektedirler. Bu da, ülkemizde bimsblok ürün yelpazesinin zenginli?ini ve çe?itlili?ini simgeleyecektir. Bimsblok elemanlarynyn, dünyanyn birçok ülkesinde standardize edilmi? ve yaygyn olarak kullanymyndaki ?ekil ve geometrik formlaryna benzer ?ekilde geli?tirilen ve uygulamaya sunulan tasarymlary, genel olarak ?u ?ekilde gruplandyrylabilir:
Tu?la Bimsbloklar
- Dolu Bimstu?la
- Bo?luklu Bimstu?la
- Özel Amaçly Bimstu?la
Bo?luklu Bimsbloklar
- Dikdörtgen Syra Bo?luklu Bimsblok
- Daire/Oval Syra Bo?luklu Bimsblok
- Karma Syra Bo?luklu Bimsblok
Bo?luklary Dolgulu Bimsbloklar
- Bo?luklary Dolgulu Bimsblok
- Sandviç Bimsblok
- Dolgusu Kesintisiz Bimsblok
Özel Yarykly Bimsbloklar
- Dolu Bimsbloklar
- Dolu Duvar Bimsblok
- Açyly Kö?e Örgüsü Bimsblok
- L Tipi Kö?e Örgüsü Bimsblok
U Tipi Bimsbloklar
- Normal U Tipi Bimsblok
- Yçten Yalytymly U Tipi Bimsblok
- Güçlendirilmi? U Tipi Bimsblok
Yanak Kaplamaly Bimsbloklar
Peyzaj Bimsbloklar
Halka ?ekli Bimsblok
Yarym Halka ?ekli Bimsblok
Dö?eme Levhasy Bimsbloklar
Taban Dö?eme Levhasy Bimsblok
Tavan ve Çaty Dö?eme Levhasy Bimsblok
Yalytym Levhasy Bimsblok
Donatysyz Lento Bimsbloklar
Düz Lento Bimsblok
Kemer Lento Bimsblok
Asmolen Bimsbloklar
Düz Asmolen Blok
Normal Tavan Asmolen Blok
Filigran Asmolen Blok
Pomza kayacynyn kendine özgü karakteristi?i ve üstün teknik avantajlary sebebiyle, bu bimsblok tasarymlary elde edilebilmekte ve ülkemiz in?aat sektörüne uygulamasy son derece kolay, standartlaryn öngördü?ü teknik kapasiteleri sa?layan bimsblok çe?itlili?i kazandyrylabilmektedir.

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU