BA?KANIN MESAJI
 
Bilindi?i üzere Mart 2011’ de gerçekle?tirmi? oldu?umuz seçimli genel kurulumuzda, siz de?erli üyelerimizin teveccühü ile tekrar Bims Sanayicileri Derne?i Ba?kany olarak seçilmi? bulunuyorum.
 
Sektörümüze çok önemli de?erler sa?layan derne?imiz, yeni seçilen yönetimimiz ile kysa zamanda çok önemli projelere imza atmy? bulunuyoruz.
 
Derne?imiz ve sektörümüzün öncelikli olarak medya ve tanytym aya?y ana hedef olarak belirlenmi? ve çaly?malarymyz hyzla ba?lamy?tyr. Ylk olarak ulusal kanallarda bimsblok reklamlary Nisan ayynda yayynlanmaya ba?lanmy?tyr. Ayryca ulusal gazetelerde derne?imiz ve ürünlerimiz reklamlary tam sayfa olarak yayynlanmy? ve çok olumlu dönü?ler olmu?tur. Buna ek olarak ulusal in?aat dergilerinde derne?imiz ve ürünlerimiz tanytylmaya devam edilmektedir.
 
Sektörümüzün hem iç, hem de dy? ileti?imini güçlendirece?ine, ürünlerimizin ve derne?imizin daha geni? kitleler tarafyndan tanynmasyny sa?layaca?yna inandy?ymyz dergimiz BYMSADERGY’ nin sektörümüze hayyrly olmasyny diliyorum.
 
Dergimizde ürünlerimizle ilgili teknik detaylar, firmalarymyzdan haberler, sektörümüzü ilgilendiren makaleler, in?aat sektöründen geli?meler ve daha bir çok konuyu bulabileceksiniz.
 
Yapty?ymyz bu tür tanytym çaly?malary sayesinde derne?imiz daha da güçlenecek, Türkiye’ de ki bütün bims üreticilerini üye kayyt etmeyi hedefliyoruz.
 
2005 yylynda kurulan derne?imiz kysa zamanda ürünlerimizin kamu ve özel sektörde tanytylmasyna büyük katkyda bulunmu?tur. Bugün % 30’ lar da bulunan Pazar payymyzy kysa zamanda çaly?malarymyzla % 40’ lary bulmasy beklenmektedir.
 
Dünyanyn en zengin ve kaliteli pomza ta?y rezervine sahip ülkemizde pomza ve pomzadan mamul yapy ürünlerinin ülkemizde tanynabilirli?ini sa?lamak, üyelerimiz arasynda dayany?mayy sa?lamak, teknolojik geli?meler hakkynda üyelerimize bilgi vermek, üyelerimize ve çaly?anlaryna e?itici bilgiler vermek, ürünlerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat hakkynda üyelerimizi bilgilendirmek, sektörümüzün kar?yla?ty?y sorunlarda ilgili merciler nezdinde giri?imlerde bulunmak, ilgili standartlaryn takibini yaparak üyeleri bilgilendirmek gibi derne?imizin takip etti?i bir dizi görevi bulunmaktadyr. Ayryca derne?imiz Avrupa’ da pomza ve mamullerini üreten firmalar ile de bilgi aly?veri?ini en üst seviyede tutarak, dünya’ da sektörümüzle ilgili geli?meleri de yakinen takip etmektedir.
 
Bu vesile ile ?ahsym ve dernek yönetimine göstermi? oldu?unuz güven, sa?lamy? oldu?unuz maddi ve manevi destek için te?ekkür eder, sektör ve derne?imize ba?arylar dilerim.
 
Bimsader
Yönetim Kurulu Ba?kany
Seyit KOCA

                                                               

 

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU